نویسنده = نجفی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی بهزیستی درمانی بر نشانگان اضطراب، استرس و افسردگی در مردان تحت درمان اجتماع مدار

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-56

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ الهه نجفی؛ رضا ریحانی