نویسنده = متین همایی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی ـ تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و میزان بیان پروتئین متصل به تلومر مردان جوان غیر فعال

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 76-85

یحیی محمدنژاد پناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی