دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1398 
2. تأثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک بر سطوح سرمی کراتینین و اسید اوریک مردان جوان بدنساز مصرف‌کننده پروتئین وی

صفحه 11-20

جلال پورجعفریان؛ لاله بهبودی تبریزی؛ یحیی محمدنژادپناه کندی؛ فرزانه صالحی کردآباد؛ یاسر کاظم‌زاده