دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1398 
3. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل

صفحه 20-31

مهرداد ساسانی؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش؛ مجتبی امیری مجد