دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تیر 1401 
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر برخی از شاخص‌های ریوی و ضربان قلب زنان مبتلا به آسم خفیف

صفحه 1-12

مریم خواجوندی؛ یاسر کاظم زاده؛ یحیی محمدنژادپناه کندی؛ بشارت رحیمی


مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرایند خانواده در زنان سرپرست خانوار

صفحه 13-23

مریم اسدی خلیلی؛ سیده علیا عمادیان؛ محمد کاظم فخری؛ فاطیما عبدی سرکامی؛ شهربانو دهرویه