دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تیر 1386 (4) 
رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر بابل در سال 1386

صفحه 38-45

پروین عزیزنژاد؛ فاطمه تقلیلی؛ محمود حاجی احمدی؛ سیدجواد حسینی


عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384

صفحه 73-77

سید جلیل حسینی ایرانی؛ شمس الملوک جلال منش؛ فائزه صحبائی؛ محمود محمودی