دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تیر 1393 (20) 
بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393

صفحه 10-18

مهدی رنجبران؛ هادی جعفری منش؛ مریم پناهی؛ معصومه بادران؛ محسن شمسی؛ محمدرضا نخعی؛ زهرا حکیمی؛ زهرا اصلانی


بررسی تأثیر کورکومین (زردچوبه) بر بیان ژن‌های OCT4،Nano و Nucleostemin در رده سلول سرطانی AGS (آدنوکارسینومای معده)

صفحه 19-27

محمدرضا میرزایی؛ مهدی محمودی؛ محمدرضا حاجی زاده؛ فهمیده بگرضایی؛ وجیهه اکبرپور؛ رضا بهرام آبادی