دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1394 (24) 
2. بررسی تاثیر درمان شناختی– رفتاری گروهی بر طرحواره‌های ناسازگار افراد دارای سوء‌ مصرف مواد

صفحه 10-19

فاطمه حاتمی نصاری؛ پرویز آزاد فلاح؛ منصور ترک؛ مجید عیدی بایگی؛ شایسته قرایی اردکانی


3. مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت

صفحه 20-28

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ سونیا البرت


4. تاًثیر مصرف پودر پسته وحشی بر تعدادی از متابولیت‌های بیوشیمیایی خون در افراد هایپرلیپیدمیک: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

صفحه 29-37

حدیث احمدی راد؛ فرزانه حسینی؛ محمدرضا حاجی زاده؛ علیرضا خوشدل؛ محسن رضائیان؛ امیر آدینه پور؛ مهدی محمودی


5. رابطه امیدواری، تجارب معنوی روزانه و کیفیت زندگی در دانشجویان مجرد دانشگاه تربیت معلم تهران سال تحصیلی 91-90

صفحه 38-48

جواد خدادادی سنگده؛ مجتبی حقانی؛ مهدی طاهری؛ محسن رضایی آهوانویی؛ پریسا رنجگر


7. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی حین بارداری زنان

صفحه 56-64

حدیث چراغیان؛ ناصر حیدری؛ سید امیر قدمی؛ بنت الهدی زارعی