دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1394 (26) 
5. تبیین نیازهای مشاوره‌ای زنان در مورد سرطان پستان: مطالعه‌ای کیفی

صفحه 38-48

صدیقه پاک سرشت؛ فاطمه رافت؛ سیده مرضیه راهبی؛ مریم قاسمی پور