دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 و 4 - شماره پیاپی 33، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-95 
5. اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان

صفحه 38-46

علی افضلی گروه؛ مطهره نصرت آبادی؛ مهدی قاسم زاده؛ عسگر چوبداری