نویسنده = زهرا ثقفی
تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی)

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 44-52

مریم محسنی؛ زهرا ثقفی؛ شایسته اسماعیل زاده


زمینه های فرهنگی و اجتماعی حاملگی ناخواسته (مطالعه کیفی)

دوره 3، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 43-51

زهرا ثقفی؛ خدیجه برومندفر؛ مریم محسنی