کلیدواژه‌ها = درمان پذیرش و تعهد
مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با شفقت درمانی بر افکار خودآیند منفی و احساس تنهایی در زنان مطلقه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 42-52

مهتاب اردشیرزاده؛ سعید بختیار پور؛ رضوان همایی؛ زهرا افتخار صعادی


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش شدت نشانگان اختلال وسواس موکنی و افسردگی: پژوهش مورد منفرد

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 18-28

بهروز بهروز؛ نسرین حیدری زاده؛ ستاره جلالیان؛ فاطمه بوالی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی حین بارداری زنان

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 56-64

حدیث چراغیان؛ ناصر حیدری؛ سید امیر قدمی؛ بنت الهدی زارعی