کلیدواژه‌ها = زنان
کشف تجارب زنان بعد از هیسترکتومی: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 4، دی 1401، صفحه 49-58

فرشته زارع؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ مریم صالح زاده؛ بهناز انجذاب


تأثیر آموزش خودشفابخشی بر اضطراب، عزت‌نفس و بخشش در زنان خیانت‌دیده

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-70

فاطمه حیدری؛ زهره لطیفی؛ اعظم مرادی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با معنادرمانی بر کیفیت زندگی و نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به بیماری ایدز

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 9-19

مریم شریفیان قاضی جهانی؛ مرتضی اکبرپور؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد


اثربخشی روان‌درمانی مثبتنگر بر کیفیت زندگی در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 32-40

رقیه ذوارحیم؛ شهرام واحدی؛ نعیمه محب


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت بر تکانشگری زنان در شرف طلاق

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 73-83

مژده سعیدی؛ جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ شهنام ابوالقاسمی