کلیدواژه‌ها = اضطراب
اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای و طرحواره درمانی بر اضطراب، درد، انعطاف‌پذیری شناختی و توجه انتخابی زنان مبتلا به واژینیسموس

دوره 17، شماره 3، دی 1402، صفحه 37-46

مطهره نصرت آبادی؛ فیروزه غضنفری؛ فضل اله میردریکوند؛ مسعود صادقی؛ نیما گنجی


تأثیر آموزش خودشفابخشی بر اضطراب، عزت‌نفس و بخشش در زنان خیانت‌دیده

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-70

فاطمه حیدری؛ زهره لطیفی؛ اعظم مرادی


اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علائم اضطراب، احساس تنهایی و عزت‏ نفس کودکان پسر بی‏ سرپرست

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-11

معصومه بخنوده؛ مهری قیاسی پیرزمان؛ محمدصادق الهیان


اثربخشی آموزش شکوفایی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1398

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 65-75

معصومه اصغری سلیمانی؛ ارسلان خان محمدی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ جمال صادقی


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان در خانوادههای بازساختاریافته

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 44-53

مریم بهرامی؛ فلور خیاطان؛ هادی فرهادی؛ اصغر آقایی


مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 57-68

عزت دیره؛ زهره غفاری جاهد؛ مهران فرهادی؛ محی‌الدین محمدخانی؛ عیسی صفری؛ ندا باقری مهیاری


اثربخشی بهزیستی درمانی بر نشانگان اضطراب، استرس و افسردگی در مردان تحت درمان اجتماع مدار

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 47-56

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ الهه نجفی؛ رضا ریحانی


اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب و افسردگی زنان مراجعه‌کننده به متخصص توانبخشی در سال 1394

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 62-70

نرگس زمانی؛ محمدرضا خدابخش؛ سعید زمانی؛ فریبا کیانی؛ حامد خستو هشجین


نقش معنویت و حمایت اجتماعی در نشانه‌های اضطراب، افسردگی و استرس زنان باردار

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 72-82

الهه بداقی؛ فرشید علی‌پور؛ مظاهر بداقی؛ ربابه نوری؛ نوشین پیمان؛ صابر سعیدپور


بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب و افسردگی در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان جلفا در سال 1392

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 11-18

امیر عزیزی؛ سودابه اسماعیلی؛ سید مسعود دهقان منشادی


ارتباط بین افسردگی، اضطراب و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال 1392

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 47-55

ریحانه ایوان بقا؛ خدیجه نصیری؛ عزیز کامران؛ رعنا شمخالی