کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
اثربخشی آموزش کنترل استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 84-94

مریم افروزه؛ اعظم حیدرزاده؛ امیر مقدم احمدی؛ فاطمه افروزه؛ مجید کاظمی


بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در شهر زنجان 1396

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 27-35

هما پورعبداله؛ نسرین جعفری ورجوشانی؛ معصومه نمدیان


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با معنادرمانی بر کیفیت زندگی و نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به بیماری ایدز

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 9-19

مریم شریفیان قاضی جهانی؛ مرتضی اکبرپور؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد


اثربخشی روان‌درمانی مثبتنگر بر کیفیت زندگی در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 32-40

رقیه ذوارحیم؛ شهرام واحدی؛ نعیمه محب


تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی پرستاران

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-27

حسین چنارانی؛ مریم خمری؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری


رابطه امیدواری، تجارب معنوی روزانه و کیفیت زندگی در دانشجویان مجرد دانشگاه تربیت معلم تهران سال تحصیلی 91-90

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 38-48

جواد خدادادی سنگده؛ مجتبی حقانی؛ مهدی طاهری؛ محسن رضایی آهوانویی؛ پریسا رنجگر


کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری ترمینال غرب تهران در سال 1393

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-27

توحید بابازاده؛ محمد حسین تقدیسی؛ یوسف شری زاده؛ حسن محمودی؛ الهه عزتی؛ حامد رضاخانی مقدم؛ مرتضی بنای جدی