دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین 1400 
بررسی رابطه فاکتورهای باروری با سرطان پستان در زنان 35 تا 70 ساله: نتایج فاز اول مطالعه کوهورت شاهدیه در استان یزد

صفحه 10-18

مهدیه ممیزی؛ حسین فلاح زاده؛ محمد رضا میرجلیلی؛ فاطمه عزالدینی؛ مسعود میرزایی؛ ویدا سادات انوشه


مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و آب‌درمانی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مبتلا به اختلال شناخت خفیف

صفحه 50-60

زهرا نوروزی؛ محمد رحیم امیری تپه بور؛ عین اله سکینه پور؛ ملیحه حدادنژاد؛ محمد علیمرادی؛ مریم میرزایی