دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 50، دی 1400 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور

صفحه 46-57

شیوا کوهی کمالی؛ حمید پورشریفی؛ شیدا سوداگر؛ حسن عشایری