دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تیر 1402 
اثربخشی تمرینات یوگای هوشیارانه بر کیفیت خواب زنان

صفحه 62-72

مریم فاتحی خشکبجاری؛ محدثه صیادی قصبه؛ سیروان اسمایی مجد