دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 11، فروردین 1389 (11) 
عوامل تنش‌زای شغلی در کارکنان پرستاری و مامایی شهر رفسنجان در سال 1388

صفحه 18-24

غلامرضا رفیعی؛ حسین اسماعیلی؛ حسن خدادادی؛ احمدرضا صیادی