راهنمای نویسندگان

مجله علمی سلامت جامعه در دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حال حاضر به زبان فارسی و با خلاصه‌ی انگلیسی چاپ می‌شود. هدف از انتشار این مجله، افزایش دانش پژوهشگران درباره‌ی سیاستگزاری، مدیریت و عوامل موثر بر سلامت جامعه است. مجله از مقالات پژوهشی محققین در زمینه های سلامت جامعه از جمله:

  عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، ارزیابی نظام‌های سلامت در سطح ملی و منطقه‌ای، عوامل موثر بر سلامت جامعه، راه­های پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه، مقررات برنامه‌های سلامت، نظام مالی و بیمه‌ای خدمات بهداشتی، سیاستگزاری سلامت و دیگر موضوعات مرتبط با سلامت جامعه استقبال می نماید. نویسندگان محترم علاقمند به چاپ مقاله در این فصلنامه، باید موارد زیر را رعایت فرمایند:

  ارسال مقاله :

  • نویسندگان بایستی مقاله خود را به صورت الکترونیک در تارنمای مجله http:/chj.rums.ac.ir بارگذاری کنند. ارسال مقاله بایستی در دو فایل جداگانه (فایل اول با اسم و مشخصات نویسندگان و فایل دوم بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال شود. به علاوه ی نویسنده محترم مسؤول؛ فرم تعهد نویسندگان را از سایت پرینت گرفته و توسط خودتان و دیگر نویسندگان مقاله با خودکار آبی تکمیل نمایید.سپس نامه را اسکن نموده و در بخش ارسال مقاله و در قسمت فایل پیش‌نیاز بارگذاری نمایید تا به شما اجازه ارسال مقاله داده شود. در صورت کامل نبودن این نامه مقاله شما وارد روند بررسی نخواهد شد.

  • لازم است متن مقاله با ذکر نام فایل در نرم‌افزار Word 2007 و به‌صورت Single space و با حاشیه‌های مشخص از اطراف تایپ شده باشند.

  • مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد و لازم است نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند.

  • مقاله به زبان فارسی سلیس و روان پیراسته از غلط های دستوری و املایی باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل شناخته شده فارسی دارند جداً خودداری شود.

  • ذکر شماره تأییدیه کمیته اخلاق برای همه مقالات پژوهشی اصیل و ارائه کد IRCT برای کلیه مقالات کارآزمایی بالینی (مواردی که مداخله صورت می گیرد) در متن مقاله الزامی است. 

  • مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوعی خاص دارند و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان، پذیرفته می شود و باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روش ها، بحث، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

  • تعداد معدودی گزارش موردی ( Case Report ) در هر دوره چاپ می‌گردد. این نوع مقالات نیز باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی شامل: (مقدمه، شرح مورد، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی)، مقدمه، شرح مورد، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع و مأخذ باشند.

  • مقالات گزارش کوتاه باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی شامل: (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی)، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع و مأخذ باشند.(حداکثر حجم چکیده 150 کلمه، حجم کل مقاله 1200 تا 1500 کلمه، یک نمودار یا جدول، تعداد 8-6 منبع)

  • مقالات بایستی حاوی بخش‌های مجزای زیر باشد : صفحه‌ی عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه‌گیری، تعارض منافع، سهم نویسندگان، تشکر و قدردانی، منابع، عنوان و چکیده‌ی انگلیسی. (فارسی با فونت BNazanin ، سایز 12 و انگلیسی با فونت Times New Roman ، سایز 12 - Single space) .

الف ) عنوان

 ۱. عنوان مقاله کوتاه (Running Title)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. در مطالعات کیفی نیز عنوان باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی بر تجربه باشد و با حروف ضخیم ( bold ) سایز ۱۴تایپ شود.

 ۲. نام نویسنده/ نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله با سایز 12 ذکر گردد. مشخصات کامل نویسنده /نویسندگان مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مرکز تحقیقات، گروه آموزشی مربوطه است، در پاورقی صفحه اول؛ چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد.

 ۳. مؤلف مسؤول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز شود و در زیرنویس صفحه اول به این صورت ذکر گردد

 نویسنده مسؤول Corresponding author *

 4.  تلفن و آدرس الکترونیک نویسنده مسؤول جلو مشخصه آن در پاورقی صفحه اول ذکر شود.

  • ب) چکیده

چکیده فارسی به‌طور ساختار یافته شامل قسمت‌‌های مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه های کلیدی (بین 3 تا 5 کلمه) و در محدوده‌ی 150 تا 250 کلمه تنظیم شود. برای انتخاب واژه های کلیدی از لیست Mesh ایندکس مدیکوس استفاده شود.

  (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ) نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگیرد.

  •  در چکیده انگلیسی اصول نام‌نویسی لاتین رعایت گردد به این صورت که اول نام خانوادگی، سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت کارشناس BSc ،  کارشناس ارشد cMS ، مربی هیئت علمی  (Instructor) ، استادیار Assistant prof ، دانشیار Associate prof ، استاد Prof ذکر شودچکیده مقاله، واژه های کلیدی و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسؤول باشد. اطلاعات ارائه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد. د ر انتهای چکیده انگلیسی بایستی تأییدیه کمیته اخلاق(Ethical approval)، منبع تأمین‌کننده بودجه پژوهش(Funding) و هرگونه تعارض در منافع(Conflict of interest) ذکر گردند.

  • واژه‌ها و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری استفاده می شوند در اولین استفاده به صورت کامل در پرانتز ذکر شوند.

  • مقدمه باید حاوی اهمیت موضوع و هدف پژوهش باشد. در این بخش نیازی به تفصیل موضوع پژوهش و یا ارائه داده‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش نیست.

  • روش کار بایستی حاوی روش دقیق پژوهش، مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده است، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غیر این صورت لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران دیگر باشد. اگر از دارویی استفاده شده است، نام ژنریک، میزان و راه استفاده بایستی ذکر شود. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها بایستی ذکر شوند.

  • یافته‌ها باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به جای آن می‌توان به جدول مربوط ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیربخش‌هایی داشته باشد (به خصوص در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری) تا متن را واضح‌تر نماید .

  • بحث باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اختلاف در نتایج باشد. از تکرار جزئیات بخش یافته‌ها در این بخش خودداری گردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.

  • نتیجه‌گیری باید حاوی جنبه‌های مهم و جدید پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است .

  • تعارض منافع:

    نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن خودبخودی مقاله نمی‌شود با این‌حال مایلیم از آن مطلع باشیم. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود :

     " هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است 
  •   سهم نویسندگان

 در قسمت سهم نویسندگان باید نقش هر یک از نویسندگان در تهیه مقاله مشخص و با جزئیات ذکر گردد.

  • تشکر و قدردانی : در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌های همکار در پژوهش که در معیار نویسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گیرند قدردانی کرد. این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که هرگونه کمک فنی و یا مشارکت در نوشتن متن مقاله داشته‌اند و یا مدیر گروهی که پشتیبانی عمومی داشته است. پشتیبانی مالی، مواد و وسایل نیز بایستی ذکر شوند.

  • جداول و اشکال : در مجموع نباید بیش از 6 عدد باشند. جداول را به شکل عکس ارسال نکنید. عنوان جدول بالای آن قرار گیرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید. شکل‌ها بایستی از کیفیت بالای تصویری برخوردار باشند. عناوین شکل زیر آنها قرار می‌گیرد. داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد) نوع آزمون آماری در زیر جدول قید شود.

  • نمودارها به صورت ستونی، یک بعدی و فارسی تنظیم شوند.

  • عکس‌های استفاده‌شده در مقاله بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.

  • منابع : باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده تعداد منابع حداکثر 35 و  منابع به روز ارائه شوند. مسؤولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نام 6 نویسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نمایید و برای بقیه از “et al.” استفاده کنید، نام مجله به صورت مخفف نوشته شود .نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:

  • مقاله:

  Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Name of journal (abbreviated according to pubmed)Title of manuscript Year; Vol‌ (no): Pages.

  مثال :

  1. Rubenstein LK. Physical health and stress in entering dental students. JDE 1989;53(9):545-47.

  • کتاب:

  Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.

  مثال : Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.

  • فصلی از یک کتاب :

  Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.

  مثال : Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

  • مقاله‌ی ارائه شده در کنفرانس:

  Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.

  • گزارش:

  Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages. Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.

  • موضوعات نقل شده از اینترنت

  Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....

  • پایان‌نامه

  Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.

  • توجه: اگر مقاله‌ای به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده است، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید. مثالی از یک مقاله فارسی

    Fatahi M, Nobakht M, Mahmoudian M. Barasi Asarat Teratogen Osareye Giahe Golrang bar roye Takamole Sistem Asabi Markazi Moosh Suri. Razi Journal of Medical Sciences 2000; 5 (20): 138-144. [Persian]

       مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:

  Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50.[Persian]

  • شماره گذاری منابع، بایستی در متن مقاله در [ ] گذاشته شود و بر اساس دستورالعمل ونکوور تنظیم گردد.

  • غلط‌گیری : یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ی مسؤول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به روشنی یادداشت شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند.

  • اختصارات و نشانه‌ها : فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنید. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده در متن بایستی آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازه‌گیری باشد.

  • ملاحظات اخلاقی : ملاحظات اخلاقی بایستی در قسمت روش کار آورده شود: 1) لطفاً مشخص کنید که رضایت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش و یا در صورتی که شرکت‌کنندگان کودک هستند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شده است. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است آورده شود؛2) گمنام ماندن نام بیمار و حفظ اسرار پزشکی باید در مقاله مورد توجه قرار گیرد. در عکس‌ها باید روی چشم بیمار پوشانده شود و هر‌گونه نشانه‌ای که بتوان با آن بیمار را شناخت، حذف گردد. 3) در متن مشخص نمایید که برای حفظ و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی از راهنماهای مؤسسه ملی سلامت و یا راهنماهای مؤسسه خودتان استفاده می‌کنید. توجه کنید که ارائه مجوز از کمیته‌ی اخلاق زیستی برای کارآزمایی‌های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است. 4 ) مقالات حاصل از پژوهش‌های حیوانی احتیاج به مجوز از کمیته اخلاقی ناظر بر تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دارد. هم‌چنین بایستی مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است.درج شماره ثبت کارآزمایی بالینی الزامی است.

  • پشتیبانی مالی : در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.

  • تعارض منافع : نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود.

  • هزینه‌ی چاپ : این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.

  • حقوق معنوی : تمام محتوای مجله‌ی سلامت جامعه تحت حقوق معنوی بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی قابل انجام است.

  • هیأت تحریریه در پذیرش، رد، انجام اصلاحات و ویرایش آزاد است .

  • فرایند داوری مقاله : همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هیأت تحریریه مجله مشخص می‌شوند مورد داوری قرار می‌گیرند. تصمیم مجله در پذیرش، رد و یا تغییر در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نویسنده مسؤول رسانده می‌شود.

  • دور ریختن مدارک ارسال شده : زمانی که مقاله چاپ شد، تمامی موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره بعد از شش‌ماه دور ریخته می‌شوند

  • ترتیب درج مقالات نشان‌دهنده ارزش محتوایی آنها یا شخصیت علمی نویسندگان نیست.

  - آدرس جهت ارسال مقالات و مکاتبات: رفسنجان، بلوار جمهوری، دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله علمی دانشکده، صندوق پستی: 7718796755 پست الکترونیکی: chj @rums.ac.ir

  در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق، مقاله پذیرفته نمی‌شود.بدیهی است چنانچه مقاله ارسالی با شرایط ذکر شده، تهیه و مجدداً عودت داده شود، زمان شروع بررسی مقاله، از زمان برگشت (که تاریخ واقعی مقاله منظور می‌شود) محاسبه می گردد.