تماس با ما

تلفن: 03434255900-03434256961 (داخلی 251)  نمابر:03434258497
پست الکترونیک: chj@rums.ac.ir     وب سایت: http://chj.rums.ac.ir
پست الکترونیک سردبیر: Dr.kazemi.n@rums.ac.ir
آدرس پستی: رفسنجان، خیابان پرستار دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله

CAPTCHA Image