اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

فضل اله احمدی

استاد پرستاری
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

ahmadifmodares.ac.ir

محمد الله توکلی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی پژوهشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

allahtavakoligmail.com

علی اسماعیلی ندیمی

استاد بیماری‌های قلب و عروق
گروه داخلی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر مرکز آموزشی و درمانی علی بن ابیطالب (ع)
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

dr.esmailirums.ac.ir

علی انصاری جابری

مربی روان پرستاری
گروه روان پرستاری و بهداشت روان، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.ان

shibonrafyahoo.com

زهره پارسایکتا

استاد آموزش پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

zparsasina.tums.ac.ir

عبدالله جعفرزاده

استاد ایمنی شناسی پزشکی
گروه میکروب، ویروس و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

jafarzadeh14gmail.com

حمید حکیمی

دانشیار باکتری شناسی
گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری های عفونی پژوهشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

hamid.hakimigmail.com

مدیر مسئول

سید حبیب ا... حسینی

استادیار پرستاری
گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

seha.hosseinigmail.com

اعضای هیات تحریریه

رضا درخشان

دانشیار قلب کودکان
گروه اطفال، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مرکز آموزشی و درمانی علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

dr.derakhshanrums.ac.ir

محسن رضائیان

استاد اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات محیط کار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

moeymr2yahoo.co.uk

علی راوری

دانشیار، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

ravary4776yahoo.com

مسعود فلاحی خشکناب

استاد پرستاری
گروه پرستاری، دانشکده علوم توانبخشی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

fallahiuswr.ac.ir

زهره قرشی

دکترای سلامت باروری، استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

zghorashiyahoo.com

فریبا طالقانی

استاد پرستاری
گروه پرستاری سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

taleghaninm.mui.ac.ir

حیدرعلی عابدی

استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

drabedieduyahoo.com

عباس عباس زاده

استاد پرستاری
گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

abbaszadehkmu.ac.ir

سردبیر

مجید کاظمی

دانشیار، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

chjrums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عیسی محمدی

استاد پرستاری
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

mohamademodares.ac.ir

مهدی محمودی

استاد بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mahmoodiesyahoo.com

سید محمدجواد مرتضوی

استاد فیزیک پزشکی
گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

mmortazavisums.ac.ir

طیبه میرزایی

دانشیار، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

t.mirzaeirums.ac.ir

طیبه نگاهبان بنابی

استادیار
گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، رفسنجان، ایران.

negahbantyahoo.com

علیرضا نیکبخت نصر آبادی

استاد آموزش پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه، دانشکده پرستاری و ماماییدانشگاه علوم پزشکی تهران

nikbakhttums.ac.ir

رضا وزیری نژاد

استاد اپیدمیولوژی، گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، استاد مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان،

rvazirinejadyahoo.com

مدیر اجرایی

مریم هادوی

استادیار
گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی پژوهشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

chjrums.ac.ir