نویسنده = پروین جعفرپور
تعداد مقالات: 3
1. نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره، وظایف مشاور و راهنمای تحصیلی در دانشگاه 1388- علوم پزشکی رفسنجان 1389

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-30

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم؛ پروین آقامحمدحسنی؛ احمدرضا صیادی


3. فراوانی پرفشاری خون در کودکان 12-7 ساله شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1386

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 8-14

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم