اهداف و چشم انداز

هیات تحریریه مجله پژوهشی سلامت جامعه رسالت این نشریه را انتشار یافته های علمی و تحلیل هایی می داند که در افزایش دانش لازم برای ارتقاء سطح سلامت جامعه و مدیریت نظام سلامت موثر باشند موضوعات اصلی مورد توجه طیف وسیعی را شامل می شوند که از جمله آنها می توان به عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سلامت، ارائه خدمات بهداشتی، نظام های ارائه خدمات سلامتی و دیگر عوامل موثر بر سلامت جامعه اشاره داشت. گروه هدف این نشریه اساتید، دانشجویان و کادر درمانی در رشته های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشند.