فرایند پذیرش مقالات

نسخه های خطی ابتدا توسط هیئت تحریریه بررسی می شود تا از تناسب آنها با چارچوب مجله اطمینان حاصل شود. در صورت وجود اشکالات عمده در مواد و روش ها و متدلوژی، نسخه خطی از روند بررسی خارج خواهد شد. نسخه های خطی به صورت ناشناس برای داوران ارسال می گردد. نتایج بررسی برای انجام اصلاحات به نویسنده مسئول ارسال خواهد شد و نسخه جدید خطی برای دومین بار توسط یک یا دو داور بررسی می شود.