نویسنده = سیاوش طالع پسند
تعداد مقالات: 1
1. ااثربخشی برنامه آموزش جرأت‌ورزی به روش شناختی-رفتاری بر عزت‌نفس و خودپنداره تحصیلی نوجوانان پسر قربانیِ قُلدری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-59

افضل اکبری بلوطبنگان؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر