مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سردرد میگرنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه غدد و متابولیسم، معاونت سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: میگرن از مهمترین سردردهایی است که با سلامت افراد ارتباط دارد و کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی بر کیفیت زندگی زنان دارای سردرد میگرنی بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی مغز و اعصاب غرب تهران در سال 1398 بودند. تعداد 45 نفر از افرادی که به تشخیص  پزشک مبتلا به میگرن بودند، به عنوان گروه‌های مطالعه به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت­کنندگان قبل از اجرای مداخلات پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل کردند. گروه‌های آزمایش مداخلات ذهن‌آگاهی و TDCS را دریافت کردند و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. در نهایت از  هر سه گروه پس‌آزمون گرفته شد. داده­ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: در متغیر کیفیت زندگی و همه مؤلفه‌های آن بین دو گروه درمانی و گروه گواه تفاوت معنی‌داری مشاهده ‌شد. این میزان برای مؤلفه سلامت روانشناختی در سطح 05/0>p و برای سایر مؤلفه‌ها و نمره کل کیفیت زندگی در سطح 01/0>p معنی‌دار بود. بین گروه ذهن‌آگاهی با گروه گواه و بین گروه TDCS با گروه گواه تفاوت معنی­داری (01/0˂p) وجود دارد؛ این در حالی است که بین گروه TDCS و گروه ذهن‌آگاهی در متغیر کیفیت زندگی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌های درمانی ذهن‌آگاهی و TDCS جهت درمان سردردهای میگرنی اثربخش بوده و آگاهی متخصصان حوزه‌های سلامت از این درمان‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Training and Transcranial Direct Current Stimulation on the Quality of Life of Women with Migraine Headache

نویسندگان [English]

 • M Afzali 1
 • F Ghaemi 2
 • F Dortaj 3
 • F Bagheri 4
1 Ph.D. Student, Dept of Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof, Prof, Dept of Endocrinology and Metabolism, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
3 Prof, Dept of Educational Psychology, College of Psychology and Educational Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof, Dept of Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Migraine is one of the most important headaches related to health, affecting the quality of life. Therefore, it is essential to study this phenomenon and its treatment methods. Thus, this study aims to compare the effectiveness of mindfulness training and transcranial direct current stimulation on the quality of life of women with migraine headaches.
Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population consisted of all women referring to specialized neurology clinics in the west of Tehran in 2020. Among this population, 45 people with migraine were selected as study groups by purposive sampling method. All of them completed the quality of life questionnaire before the interventions. The experimental groups then received mindfulness and TDCS interventions, and the control group did not receive any intervention. Finally, all three groups received post-test. After data collection, data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed a significant difference in the quality of life and all its components between the three groups of mindfulness therapy, TDCS, and the control group. This rate was significant for the component of mental health at the level of p < 0.05 and other components and the total quality of life score at the level of p < 0.01. A significant difference (p < 0.01) was observed between the mindfulness group and the control group and between the TDCS group and the control group; however, there was no significant difference between the TDCS group and the mindfulness group in the quality of life variable.
Conclusion: The mindfulness and TDCS therapies are effective in treating migraine headaches, and the knowledge of health professionals about these therapies can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality of life
 • mindfulness therapy
 • TDCS treatment
 • migraine
 • women
 1. Morillo LE, Alarcon F, Aranaga N, Aulet S, Chapman E, Conterno L, et al. Prevalence of migraine in Latin America. Headache: the journal of head and face pain 2005;45(2):106-17.
 2. Robbins MS, Starling AJ, Pringsheim TM, Becker WJ, Schwedt TJ. Treatment of cluster headache: The American Headache Society evidence‐based guidelines. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2016;56(7):1093-106.
 3. Rockett FC, De Oliveira VR, Castro K, Chaves ML, Perla AdS, Perry ID. Dietary aspects of migraine trigger factors. Nutrition reviews 2012;70(6):337-56.
 4. Abel H. Migraine headaches: diagnosis and management. Optometry-journal of the American optometric association 2009;80(3):138-48.
 5. Lantéri-Minet M, Radat F, Chautard M-H, Lucas C. Anxiety and depression associated with migraine: influence on migraine subjects' disability and quality of life, and acute migraine management. Pain 2005;118(3):319-26.
 6. Epley DR, Menon M. A method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life. Social Indicators Research 2008;88(2):281-96.
 7. Pacione M. Urban environmental quality and human wellbeing—a social geographical perspective. Landscape and urban planning 2003;65(1-2):19-30.
 8. ‏Das D. Urban quality of life: A case study of Guwahati. Social Indicators Research 2008;88(2):297-310.
 9. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. European journal of pain 2006;10(4):287-333.
 10. Sayin A, Mutluay R, Sindel S, editors. Quality of life in hemodialysis, peritoneal dialysis, and transplantation patients. Transplantation proceedings 2007; 39(10): 3047-3053.
 11. Tagay S, Kribben A, Hohenstein A, Mewes R, Senf W. Posttraumatic stress disorder in hemodialysis patients. American journal of kidney diseases 2007;50(4):594-601.
 12. Baer RA. Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical psychology: Science and practice 2003;10(2):125-43.
 13. Moore P. Introducing mindfulness to clinical psychologists in training: An experiential course of brief exercises. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings 2008;15(4):331-7.
 14. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology2003;84(4):822-48.
 15. Brown KW, Ryan RM. Perils and promise in defining and measuring mindfulness: Observations from experience. Clinical psychology: Science and practice 2004;11(3):242-8.
 16. Pachankis JE, Goldfried MR, Ramrattan ME. Extension of the rejection sensitivity construct to the interpersonal functioning of gay men. Journal of consulting and clinical psychology 2008;76(2):306-17.
 17. Utz KS, Dimova V, Oppenländer K, Kerkhoff G. Electrified minds: transcranial direct current stimulation (tDCS) and galvanic vestibular stimulation (GVS) as methods of non-invasive brain stimulation in neuropsychology—a review of current data and future implications. Neuropsychologia 2010;48(10):2789-810.
 18. Tsao H, Danneels LA, Hodges PW. ISSLS prize winner: smudging the motor brain in young adults with recurrent low back pain. Spine 2011;36(21):1721-7.
 19. Fregni F, Boggio PS, Lima MC, Ferreira MJ, Wagner T, Rigonatti SP, et al. A sham-controlled, phase II trial of transcranial direct current stimulation for the treatment of central pain in traumatic spinal cord injury. Pain 2006;122(1-2):197-209.
 20. Giordano J, Bikson M, Kappenman ES, Clark VP, Coslett HB, Hamblin MR, et al. Mechanisms and effects of transcranial direct current stimulation. Dose-Response 2017;15(1):1-22.
 21. Kabat-Zinn J. Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. 1nd ed. New York: Bantam Doubleday Dell; 1990: 112-9.
 22. Talebi M, Fathi-Ashtiani A. The effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation of the brain (tDCS) on reducing depressive symptoms among people with Depressive Disorder. International Journal of Behavioral Sciences 2015;9(1):95-101. [Persian]
 23. Galateau-Salle F, Churg A, Roggli V, Travis WD, for Tumors WHOC. The 2015 World Health Organization classification of tumors of the pleura: advances since the 2004 classification. Journal of thoracic oncology 2016;11(2):142-54.
 24. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Quality of life Research 2004;13(2):299-310.
 25. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of school of public health and institute of public health research 2006;4(4):1-12. [Persian]
 26. Costanza R, Fisher B, Ali S, Beer C, Bond L, Boumans R, et al. Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecological economics 2007;61(2-3):267-76.
 27. Maddock A, Hevey D, Eidenmueller K. Mindfulness training as a clinical intervention with homeless adults: A pilot study. International Journal of Mental Health and Addiction 2017;15(3):529-44.
 28. Greeson JM. Mindfulness research update: 2008. Complementary health practice review 2009;14(1):10-8.
 29. KF FC, Vincent A, Cha SS, Loehrer LL, Bauer BA, Wahner-Roedler DL. Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. Complementary Therapies in Clinical Practice 2009;16(1):36-40.
 30. Nyklíček I, Kuijpers KF. Effects of mindfulness-based stress reduction intervention on psychological well-being and quality of life: is increased mindfulness indeed the mechanism? Annals of Behavioral Medicine 2008;35(3):331-40.
 31. Brunoni A, Ferrucci R, Bortolomasi M, Vergari M, Tadini L, Boggio P, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2011;35(1):96-101.
 32. Guo Sa, DiPietro LA. Factors affecting wound healing. Journal of dental research 2010;89(3):219-29.