مقایسه‏ اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر انعطاف‏پذیری شناختی در مردان مبتلا به سندرم روده‏ تحریک‏پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

10.22123/chj.2021.273780.1682

چکیده

مقدمه: سندرم روده تحریک‏پذیر به‏عنوان شایع‏ترین اختلالات گوارشی، با مشکلات روان‏شناختی متعددی همراه است و بار قابل توجهی را بر دوش سیستم‏های بهداشتی و درمانی می‏گذارد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت‏ بر انعطاف‏پذیری شناختی مردان مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، نیمه‏آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه کنترل با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری، تمامی مردان مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر مراجعه‏کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان میلاد تهران در سال 1398 بودند. با نمونه‏گیری در دسترس 45 نفر انتخاب و به‏‏صورت تصادفی در سه گروه مساوی گمارده شدند. مداخلات درمانی طی 8 جلسه (یک جلسه 60 دقیقه­ای در هفته) برای گروه‏های آزمایش اعمال شد. گروه کنترل مداخله‏ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده‏ها از چک­لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسش‏نامه انعطاف‏پذیری شناختی Dennid و Wander-Wall استفاده شد. داده‏ها توسط آنالیز واریانس با اندازه‏گیری‏های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در ترکیب خطی متغیرهای انعطاف‏پذیری شناختی، ادراک کنترل‏پذیری، توجیه رفتار و راه‏حل‏های متعدد برحسب عضویت گروهی مراحل پیش‏آزمون، پس‏آزمون و پیگیری اثر تعاملی گروه و زمان معنی­دار بود (05/0>p). تفاوت میانگین نمره گروه درمان پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت با گروه کنترل در انعطاف‏پذیری شناختی و ابعاد آن معنی­دار بود (05/0>p). بین اثربخشی روش‏های درمانی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: درمان‏های پذیرش و تعهد و متمرکز بر شفقت سبب افزایش انعطاف‏پذیری شناختی مبتلایان به سندرم روده تحریک‏پذیر شدند، از این‏رو می‏توانند راهبرد درمانی مفیدی برای ارتقای وضعیت روانی بیماران مزمن تلقی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy with Compassion-Focused Therapy on Psychological Flexibility in Male Patients with Irritable Bowel Syndrome

نویسندگان [English]

 • Z GhafariJahed 1
 • N Amini 2
 • E Deyreh 2
 • K Mirzaei 3
1 PhD Student, Dept of Psychology, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Medical Sciences, University of Medical Sciences, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Irritable bowel syndrome is one of the most common functional gastrointestinal disorders worldwide. Psychological disorders are common among patients with IBS, posing a significant burden on healthcare systems. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy with compassion-focused therapy on psychological flexibility in male patients with IBS.
Materials and Methods: This study was quasi-experimental with a pre-test, post-test, control group, and 3 months follow-up. The statistical population included all men with irritable IBS referred to Milad Hospital in Tehran in 2019. Using available sampling method, 45 people were selected and randomly assigned to three equal groups. Therapeutic interventions for each treatment group were applied in 8 sessions once a week, and each session lasted 60 minutes for the experimental groups; however, the control group did not receive any intervention. A researcher-made demographic information checklist and Cognitive Flexibility Scale were used to collect data. Data were analyzed by descriptive statistics and repeated measures analysis of variance.
Results: There was a significant difference in the linear composition of the psychological flexibility, and its dimensions included the tendency to perceive difficult situations as controllable, the ability to perceive multiple alternative explanations for life events and human behaviors, and the ability to generate multiple alternative solutions to difficult situations in terms of group membership, pre-test, post-test, follow-up, as well as the interactive effect of the group and time (p<0.05). Besides, the two treatment groups (acceptance and commitment therapy & compassion-focused therapy) showed significant differences compared to the control group in terms of the components of psychological flexibility and its dimensions (p<0.05). There was no significant difference between the effectiveness of these two treatments (p>0.05).
Conclusion: Both treatments increased the psychological flexibility of patients with IBS; thus, they can be considered useful treatment strategies to improve the mental status of chronic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological flexibility
 • acceptance and commitment therapy
 • compassion-focused therapy
 • irritable bowel syndrome
 1. El-Salhy M. Possible role of intestinal stem cells in the pathophysiology of irritable bowel syndrome. World journal of gastroenterology 2020;26(13):1427-38.
 2. Dai Y-K, Wu Y-B, Li R-L, Chen W-J, Tang C-Z, Lu L-M, et al. Efficacy and safety of non-pharmacological interventions for irritable bowel syndrome in adults. World Journal of Gastroenterology 2020;26(41):6488-6509.
 3. Asha MZ, Khalil SF. Efficacy and Safety of Probiotics, Prebiotics and Synbiotics in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A systematic review and meta-analysis. SQUMJ 2020;20(1):e13-e24.
 4. Iida H, Fujimoto S, Wakita T, Yanagi M, Suzuki T, Koitabashi K, et al. Psychological flexibility and depression in advanced CKD and dialysis. Kidney medicine 2020;2(6):684-91.
 5. Pietrzak A, Skrzydło-Radomańska B, Mulak A, Lipiński M, Małecka-Panas E, Reguła J, et al. Guidelines on the management of irritable bowel syndrome: In memory of Professor Witold Bartnik. Przeglad gastroenterologiczny 2018;13(4):259-88.
 6. Rudnik A, Piotrowicz G, Basińska MA, Rashedi V. The importance of cognitive flexibility and flexibility in coping with stress for the quality of life in inflammatory bowel disease patients during biological therapy. A preliminary report. Przeglad gastroenterologiczny 2019;14(2):121-8.
 7. Gajdos P, Rigó A. Irritable bowel syndrome: comorbid psychiatric disorders and psychological treatment options. Orvosi hetilap 2018;159(50):2115-21.
 8. Edebol-Carlman H, Schrooten M, Ljótsson B, Boersma K, Linton S, Brummer RJ. Cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: the effects on state and trait anxiety and the autonomic nervous system during induced rectal distensions–An uncontrolled trial. Scandinavian journal of pain 2018;18(1):81-91.
 9. Lu J, Shi L, Huang D, Fan W, Li X, Zhu L, et al. Depression and structural factors are associated with symptoms in patients of irritable bowel syndrome with diarrhea. Journal of Neurogastroenterology and Motility 2020;26(4):505-13.
 10. Sommers‐Spijkerman M, Elfrink TR, Drossaert CH, Schreurs KM, Bohlmeijer ET. Exploring compassionate attributes and skills among individuals participating in compassion‐focused therapy for enhancing well‐ Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 2020;93(3):555-71.
 11. Johns SA, Stutz PV, Talib TL, Cohee AA, Beck‐Coon KA, Brown LF, et al. Acceptance and commitment therapy for breast cancer survivors with fear of cancer recurrence: A 3‐arm pilot randomized controlled trial. Cancer2020;126(1):211-8.
 12. Mirsharifa SM, Mirzaian B, Dousti Y. The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Matrix on depression and psychological capital of the patients with irritable bowel syndrome. Open access Maced J Med Sci 2019;7(3):421-7.
 13. Gooding H, Stedmon J, Crix D. ‘All these things don’t take the pain away but they do help you to accept it’: making the case for compassion-focused therapy in the management of persistent pain. British journal of pain 2020;14(1):31-41.
 14. Cuppage J, Baird K, Gibson J, Booth R, Hevey D. Compassion focused therapy: Exploring the effectiveness with a transdiagnostic group and potential processes of change. British Journal of Clinical Psychology 2018;57(2):240-54.
 15. Devanarayana NM, Rajindrajith S. Irritable bowel syndrome in children: current knowledge, challenges and opportunities. World journal of gastroenterology 2018;24(21):2211-35.
 16. Alvand S, Mohammadi Z, Rashidian L, Cheraghian B, Rahimi Z, Danehchin L, et al. Irritable Bowel Syndrome: Psychological Disorder or Poverty? Results of a Large Cross-sectional Study in Iran. Archives of Iranian Medicine 2020;23(12):821-6.
 17. Tabrizi F, Ghamari M, Bazzazian S. The comparison of effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy with Integrating Acceptance and Commitment Therapy and Compassion Focus Therapy on psychological well-being of Divorced Women. Journal of Counseling Research 2020;19(75):65-87. [Persian]
 18. Yadollahpour M, Fazeli CM, Amin K. Comparing the effectiveness of positive psychology with an Islamic approach and acceptance and commitment therapy (ACT) on the psychological capital of cardiovascular patients.CHJ 2019; 2(13):11-22.[Persian]
 19. Dennis JP, Vander Wal J