اثر بی‌خوابی بر سلامت عمومی پرستاران شیفت شب شاغل در اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1388

نویسندگان

دانشکده پیراپزشکی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: کار در شیفت شب اثرات منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی بر زندگی فردی پرستاران دارد و ساعات طولانی کار، سلامت آنها را به مخاطره می‌اندازد. این مطالعه، به منظور بررسی اثر بی‌خوابی بر سلامت عمومی پرستاران شیفت شب شاغل در اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجام شده است.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی که در سال 1388 انجام شده است، 62 پرستار واجد شرایط ورود به مطالعه، به صورت سرشماری از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد کیفیت خواب پیتزبرگ ( PSQI=pittsurgh sleep quality index ) و سلامت عمومی (GHQ-28) در ارتباط با اثر بی‌خوابی و سلامت عمومی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS نسخه16 و با استفاده از آزمون‌های ANOVA ، واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.   یافته‌ها: بر اساس یافته‌های مطالعه، اثر بی‌خوابی بر سلامت عمومی به ترتیب در 56% (34 نفر) از افراد مورد بررسی در حد متوسط، در 2% (2 نفر) در حد کم و در 42% (26 نفر) از آنها در حد زیاد بود. از نظر سلامت عمومی، 38 مورد (6/60%) سلامت عمومی مطلوب و 2 مورد (5/2%) سلامت عمومی نامطلوب داشتند. اثر بی‌خوابی بر سلامت عمومی پرستاران از نظر آماری معنی‌دار بود (05/0> P ) .به طوری که با افزایش سن، سابقه کار و تعداد شیفت شب میزان اثرات و عوارض بی‌خوابی کمتر می‌شد.   نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که بی‌خوابی در پرستاران سبب کاهش سلامت عمومی می‌گردد. لذا برنامه‌ریزی در راستای بهبود کیفیت خواب پرستاران ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sleeplessness on general health of nurses who working nightshift in operation rooms in Shahid sadughi Medical University Hospitals in Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • A Entezari
  • MR Khajeaminiyan
  • MH Avazbakhsh
چکیده [English]

  Background and objective: Nightshift working has negative physical and social effects on personal life of nurses and in long term it affects their subsequent health. This survey was carried out to study the effect of sleeplessness on general health of nightshift nurses in operations room of Shahid Sadughi University Hospitals, Yazd, Iran during 2009-2010   Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 62 subjects who had in clouding criterias for study were included by convenient sampling among 142 nightshift nurses. Data were collected by questionnaire containing personal information, sleeplessness and general health (GHQ-28).   Results: Our results showed that the effect of sleeplessness on nurses general health was observed at moderate level in 56% and at minimum level in 2% and at maximum level in 42% of nurses. The majority of subjects (60.6%) had adequate levels of general health and 2.5% had unfavorable general health. There was a significant correlation between sleepiness) and general health of nurses so that with increasing of age, working experience at night shift working the sleepiness side effects were decreased. (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleeplessness
  • Night Shift Worker
  • General health
  • Operation room Nurse
  • Yazd