نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت‌های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389

نویسندگان

مامایی، مربی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری سالانه بیش از نیم میلیون نفر برآورد شده است. آموزش و به کارگیری نیروهای ماهر در بخش سلامت، نخستین گام در ارتقاء کیفیت خدمات می‌باشد و نیازسنجی آموزشی برای ایجاد و تضمین یک آموزش اثربخش ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری انجام گرفته است.   مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به صورت سرشماری بر روی 97 مامای شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی شهرستان رفسنجان انجام گرفت. از بین حیطه‌های مختلف بهداشت باروری، سه حیطه اصلی مراقبت دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان انتخاب شدند و نیازهای آموزشی ماماها در این حیطه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود. در بخش اول خصوصیات دموگرافیک و در بخش دوم نیازهای آموزشی ماماها مورد سوال قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از راه آزمون مجدد تعیین شد.داده‌های با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کروس کال والیس و توکی تجزیه و تحلیل شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین نیاز آموزشی در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری، در حیطه"گرفتن شرح حال و انجام معاینات دوران بارداری با میانگین 25/56 درصد قرارداشت و در قسمت مراقبت‌های حین زایمان بیشترین نیاز آموزشی به "موارد غیرطبیعی یا موارد خطر در زایمان"با میانگین 5/54درصد و در مراقبت‌های پس از زایمان، بیشترین نیاز آموزشی به" تغذیه بعد از زایمان" با میانگین 5/64 درصد تعلق گرفت.   نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری شامل: شرح حال و معاینات دوران بارداری، موارد خطر در زایمان و تغذیه بعد از زایمان می‌باشد. مسئولین محترم آموزش مداوم مامایی می‌توانند در خصوص موارد اعلام شده اولویت‌های آموزش مامایی را مورد بازبینی قرار داده و در برنامه‌های آموزشی خود لحاظ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Educational Inquiries of Midwifes in before, during and post partum care1389

نویسندگان [English]

  • M Lotfi pur
  • SH Tork zahrani
  • M Ahmadi
  • H Alavi majd
چکیده [English]

  Background and objective: More than half of a million women die yearly due to pregnancy related complications and 99 % of these deaths occur in developing countries. Training and using expert worker s in the health sector in the first step is the Quality Improvement and Training needs assessment to establish and ensure an effective education is essential. This study was aimed to determine the educational inquiries in the field of reproductive health care in Rafsanjan midwifes.   Material and methods: This descriptive study was undertaken on 97 midwives employed in private and governmental departments in Rafsanjan were chosen by census. Data were collected using a questionnaire which consisted of two parts, the first part examines demographic characteristics, while the second one was related to the midwives idea. Educational need in reproductive health care in three periods consisted: pregnancy, child birth and post partum period. The validity of the questionnaire was determined by content validity and reliability using of test re-test methods, and data were analyzed by the SPSS software.   Result: Current results showed that most of the educational inquiries are related to History and examinations during pregnancy (mean 56.25%) and more education needed on care during labor , abnormal case or risk case in labor (mean54.5%) and in the post-partum care, more training needed to feed after delivery was awarded (mean 64.5%).   Conclusion: According to the results of this study training needs of midwives in reproductive health is include : history and examinations during pregnancy, abnormal case or risk case in labor and Postpartum Nutrition. Continuing education authorities in the fields of midwifery can be declared the midwifery education priorities must be reviewed and considered in its educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inquiries Assessment
  • Partum care
  • Midwife
  • Rafsanjan