مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر سیرجان، در سال1389

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: یکی از معضلات مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده طلاق است. در کشور ما این معضل طی سالها ی اخیر افزایش پیدا کرده است. طلاق و جدایی اثرات منفی زیادی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ جسمانی بر زوجین بر جا می گذارد. با توجه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه عوامل مختلف مرتبط با طلاق ، این پژوهش بر آن است تا ویژگی های جمعیت شناختی را در زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی در شهر سیرجان مورد مقایسه قرار دهد.   مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقایسه ای 35 زوج متقاضی طلاق (70 نفر) در دادگستری و 35 زوج عادی از بین مراکز بهداشتی و بر اساس مدت ازدواج به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس چک لیست پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت و داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار spss و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی (مانند میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی از جمله آزمون آماری تی و کای دو جهت آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 97/7 ± 57/30 سال بود. زوجین در معرض طلاق با زوجین عادی از نظر سن، تعداد فرزند و میزان ساعت کار و مدت ازدواج تفاوتی با هم نداشتند. مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد که ازدواج فامیلی، وجود فرزند، درآمد خوب، تحصیلات بالاتر، مشاوره قبل از ازدواج و داشتن منزل شخصی و شغل از عوامل موثر بر کاهش طلاق می باشند.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می‌توان نتیجه گیری کرد که در تداوم یک ازدواج، اشتغال به کار و بالا بردن سطح اقتصادی خانواده ها و همچنین الزام به مشاوره قبل از ازدواج موثر است و ضروریست مسئولین و برنامه ریزان جامعه به ین موارد توجه بیشتری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Demographic Characteristics of Couples requested Divorce and Normal Couples in Sirjan during 2011

نویسندگان [English]

  • S karimi1
  • M kazemi
  • H Hasankhani
  • S kazemi
چکیده [English]

  Background and objective: One of the serious difficultles in couples is divorce which is recently increasing in Iran .Divorce negatively affects couples both physical and psychological . Considering investing vtions have been done in the field of different factors related to divorce in present study the main aim of this study was to compare demographic characteristics between couples requested to divorce and Normal ones in Sirjan a city in kerman.   Material and Method s : This is a comparative descriptive study which and was conducted in Sirjan in 2010. To choose couples requested for divorce' 35 couples (70 person) who had applied for separation in court and for choosing normal couples from health centers in sirjan 35 couples were randomly chosen. The collected data was analyzed by SPSS software using descriptive statistic at tools (mean, standard deviation) and inferential statistic (t-test, χ 2 )tools.   Results: The average age was 30.57+7.97. The couples requested for divorce and normal ones were similar regarding the average of age, number of children, working time and the duration of marriage. Comparing of the Demographic Characteristics showed that family marriage, having children, good income, high education, consulting before marriage, having their own house and having job were the main reasons to decrease divorce.   Conclusion: According to the results of our study, it seems that for having a stable marriage it is necessary to consult with before marriage, having job and good income and it is imperative for the government and the other organizations which deal with family consulting in order to prevent the family's dys function should pay attention to the factors that influence the conflicts and divorce in family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Demographic Characteristics
  • consulting before marriage
  • Sirjan