مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1386