وضعیت هموگلوبین A1c بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  مقدمه: دیابت بیماری است که می­توان با خود مراقبتی و کنترل، جلوی بسیاری از عوارض آن را گرفت. لذا این مطالعه با هدف کنترل قند خون در بیماران دیابتی تحت پوشش کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392 انجام گرفته است.   مواد و روش ­ ها: این مطالعه توصیفی بر روی تمام بیماران دیابتی تحت پوشش مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از چک­لیست­های موجود در پرونده­های بیماران دیابتی جمع آوری شد. نمونه­ها به دو گروه " با کنترل خوب قند خون " و " بدون کنترل " با استفاده از معیارهموگلوبین A1c تقسیم شدند. اطلاعات توسط آزمون­های دقیق فیشر و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردیدند.   یافته­ها: در این مطالعه 3621 نفر از افراد دیابتی مورد مطالعه قرار گرفتند. از نظر جنسیت33 درصد (1185نفر) مرد و 67 درصد (2436 نفر) زن بودند. میانگین وانحراف معیار میزان HbA1c در افراد تحت پوشش mg/dl 21/2 ± 64/8 و میزان کنترل قند خون در آنان 19درصد بود. افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر، زنان و افراد دارای HDL بالاتر از mg/dl 60، مقادیر مطلوب­تری از HbA1c داشتند اما این اختلاف از نظر آماری معنی­دار نبود (به ترتیب 172/0= p ، 208/0= p و 176/0= p ). همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که افراد روستانشین مقادیر مطلوب­تری HbA1c نسبت به افراد شهرنشین دارند که این رابطه از نظر آماری معنی­دار نبود (109/0= p ).   نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان کنترل قند خون با سطح تحصیلات پایین، جنس مذکر و افراد شهرنشین رابطه­ی معکوس و بین کنترل قند خون و میزان HDL رابطه­ی مستقیمی وجود دارد. که این نتایج لزوم توجه بیشتر در برنامه­ریزی های آینده برای بیماران مذکور را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of HbA1c of diabetic patients referring to the Diabetes clinic in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013-2014

نویسندگان [English]

  • M Kazemi
  • E Abadipisheh
  • R Goujani
  • P Balaee
چکیده [English]

  Introduction: Diabetes is a metabolic disorder that affects multiple organs and with self-care can prevent many of this complications. Therefore, this study was designed to survey glycemic control of diabetic patients Diabetes clinic in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013-2014.   Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on all the patients with diabetes in the diabetes center of Rafsanjan University of Medical Sciences. Data was collected via the use of delivery records of hospital medical documentary unit. HbA1c was used to classify samples into two groups with good blood sugar control and without control. For data analysis, independent chi-square and Fisher's exact tests was used.   Results: Overall, 3621 patients with diabetes were studied. Mean±SD of age was 51± 13.51 years and 33 percent (1185 ones) were male and 67 percent (2436 ones) were female. Mean ±SD HbA1c levels in subjects covered 8.64±2.21mg/dl, respectively. Glycemic control in subjects covered was 19%. The mean±SD duration of diabetes was 6.8 ± 6.5 years. Results show that people with higher levels of education, women and persons with HDL> 60 mg/dl have a low level of HbA1c, but the difference was not statistically significant: p= 0.172, p=0.208, p=0.176 respectively. However, results indicated a non significant difference in HbA1c level in rural people compared to the urban populations (p=0.109).   Conclusion: Results of this study imply less amount of blood sugar control in people were directly associated with lower education levels, being male, urban populations and HDL cholesterol levels. These results need further attention in future planning for these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Glycemic control
  • HbA1c
  • Rafsanjan