نقش فراهیجان و تاب‌آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهرستان گناباد

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

  مقدمه : ناباروری و مشکلات ناشی از آن تأثیرات زیادی بر بهزیستی روان‌شناختی می­گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فرا هیجان و تاب­آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور است .   مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش کلیه زنان نابارور مراجعه­کننده در سال 1393-1392 به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد بودند. نمونه­ این پژوهش شامل 120 زن نابارور می­باشد که به شیوه­ نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تاب­آوری، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی و پرسشنامه فرا هیجان استفاده شد . داده­های جمع‌آوری‌ شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند .   یافته ­ ها : نتایج نشان داد که بین تاب­آوری و فرا هیجان با بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور رابطه مثبت و معنادار01/0 p< وجود دارد. همچنین مطابق با تحلیل رگرسیون چند متغیری فرا هیجان و تاب­آوری می­توانند به‌طور معناداری بهزیستی روانی زنان نابارور را پیش­بینی کنند.   نتیجه­گیری: نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت فرا هیجان و تاب­آوری در پیش­بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Meta Emotion and Resiliency in Psychological the Well-being of Infertile Women of Gonabad City in 2012- 2013

نویسندگان [English]

  • M Abbasi
  • SH Dargahi
  • A Mehrabi
  • R Ghasemi Jobaneh
  • A Dargahi
چکیده [English]

Introduction: Infertility and its complications have a large impact on the psychological well-being of people. The goal of the current research is to investigate the role of Meta emotion and resiliency in psychological well-being of infertile woman. Material and Methods: The present research is a descriptive. The statistical population of current research included all infertile women referring to health centers of Gonabad city in 2012-2013. The sample of current research was 120 infertile women who were selected by available sampling method. For gathering data, resiliency questionnaire, psychological well-being questionnaire and Meta emotion questionnaire were used. The gathered data were analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple linear. Results: Results showed that, a positive and significant relationship between resiliency and meta emotion with psychological well-being in infertile women exists. Also according to the multiple regression analysis meta emotion and resiliency could significantly predict the psychological wellbeing of infertile women. Conclusion: Overall R2 should be reported research show the importance of meta emotion and resiliency in predicting the psychological wellbeing of infertile woman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta emotion
  • resiliency
  • psychological wellbeing
  • Infertile Woman