مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از تزریق انوکساپارین

نویسندگان

چکیده

خلاصه
مقدمه: تزریقات از مداخلات متداول پرستاری است که می‌تواند موجب درد شود. درد ناشی از تزریق موجب اضطراب، ناراحتی و کاهش اعتماد بیمار به کارایی پرستار می‌شود. از آن جا که به کارگیری روش‌های ارتقاء دهنده راحتی بیمار از وظایف پرستار است، این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس سرد بر شدت درد محل تزریق انوکساپارین انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع است که بر روی 53 بیمار بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد با دستور تزریق روزانه‌ی انوکساپارین60 میلی گرم انجام شد. نمونه‌ها به روش دسترسی آسان انتخاب شدند. هر آزمودنی به صورت تصادفی به فاصله 24 ساعت تحت 3 روش استفاده از کرم املا، کمپرس سرد و بدون مداخله قرار گرفت. شدت درد محل بلافاصله پس از تزریق با مقیاس VAS سنجیده شد و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های فریدمن، کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین شدت درد در روش بدون مداخله 91/1±88/3، با استفاده از کرم املا 93/1±01/2 و با استفاده از کمپرس سرد 5/1±54/1 بود که در سه روش اختلاف معنی‌دار داشت(0001/0>p). استفاده از کرم املا و کمپرس سرد، میانگین درد تزریق را به طور معنی‌دار کاهش داد (05/0>p). ولی بین این دو روش اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: اگر چه هر دو روش می‌تواند درد محل تزریق را کاهش دهد ولی استفاده از کمپرس سرد با توجه به میانگین درد کمتر، سهولت دسترسی و مقرون به صرفه بودن توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Emla cream and Cold Compress on the Pain Intensity of Enoxaparin injection

نویسندگان [English]

  • F Farnia
  • S Zeighamian
  • Kh Dehghani
  • H Lotfi
چکیده [English]

Introduction: Injection is a usual procedures in nursing which can cause pain and this pain can lead to anxiety, discomfort and reduce the trust of the patients for the nurse’s abilities. As promoting patient's comfort is among the nursing duty, this study was designed to compare the effect of Emla cream and cold compress on reducing the Enoxaparin injection site.
Materials and Methods: This clinical trial with cross over planning study was performed on 53 inpatients at different wards of Yazd Shahid Sadughi Hospital with the order of administrating subcutaneous injection of 60mg Enoxaparine selected by convenient sampling method. EMLA cream, cold compress and control (routine intervention) were used for each case in three stages with 24 hours intervals. Site pain intensity was measured immediately after the injection by VAS and was analyzed using Fridman, Man Withney, Kruskal Wallis test by using the SPSS16 software.
Results: The mean of the severity of pain was 3/88±1/91without any interventions, 2/01±1/93 using Emla cream and 1/54±1/50 using of cold compress .There was a significant difference between the three methods (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • injection
  • Cold compress
  • Emla
  • Enoxaparin