تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر‌واگیر، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 استادیار، گروه آموزشی خدمات بهداشتی و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 ﻣﺮﺑﯽ، ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن، رﻓﺴﻨﺠﺎن، اﯾﺮان.

چکیده

مقدمه: تجارب اخیر در رابطه با حوادث و بلایای طبیعی، خشونت، عملکردهای تروریستی و تهدید پاندمی­هایی نظیر آنفلوانزا ضرورت اتخاذ تدابیری برای آمادگی مدارس جهت مواجهه با بلایا، بحران‌ها و حوادث در مدرسه را نشان می‌دهد. این مطالعه با هدف تعیین تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا  انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، تدابیر 153 مدرسه شهر رفسنجان در سال 1392، برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل ویژگی‌های مدارس، وجود امکانات و تجهیزات مدارس و تدابیر مدارس در مواجهه با حوادث و بلایا بررسی شد. پژوهشگران در مدارس حضور یافته و پرسشنامه‌ها با کمک مدیران مدارس تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش 153 مدرسه مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد میانگین و انحراف معیار تجهیزات و امکانات موجود در مدارس 71/9±10/11 بود. آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی‌داری بین مقطع تحصیلی و امتیاز به دست آمده از امکانات و تجهیزات موجود در مدارس نشان داد (034/0=p) به‌طوری که میانگین تجهیزات در مدارس ابتدایی بالاتر بود. همچنین بین امتیاز به دست آمده از امکانات و تجهیزات موجود در مدارس و وجود مربی بهداشت در مدارس ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید و نتایج نشان داد که میانگین تجهیزات در مدارسی که مربی بهداشت داشتند بالاتر بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به عدم دسترسی مدارس به تجهیزات و امکانات پیشرفته، نتایج مطالعه حاضر می‌تواند اطلاعات پایه‌ای برای اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت تجهیز مدارس به وسایل مورد نیاز و آموزش پرسنل جهت مواجهه با حوادث و بلایا در اختیار مسئولین امر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Schools Plans for Dealing with the Risk of Accidents and Disasters in Rafsanjan in 2013

نویسندگان [English]

 • F Abdoli 1
 • T Sadeghei 2
 • M asadpoor 3
 • SH Esmaeilzadeh 4
1 Instrutor , Dept. of Community Health Nursing, Geriatric Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Pediatric Nursing School of Nursing and Midwifery, Non-Communicable Diseases Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
3 Assistant Professor, Dept. of Health Services & Health Promotion, Health School, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Instructor, Dept. of Midwifery, faculty of Nursing and Midwifery, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Recent experiences in relation to natural disasters, violence, terrorist attacks and the threat of pandemic diseases including influenza show that schools should have strategies for dealing with crises, accidents and disasters. The aim of this study was to determine the schools plans to dealing with the risks of these unwanted events in Rafsanjan.
Materials and Methods: In this cross- sectional study, 153 schools plans were included for dealing with accidents and disasters in Rafsanjan in 2013. The data gathering instrument in this study was a questionnaire designed by the researcher (Features schools, equipment and facilities in schools). Researchers attended in the schools and the questionnaires were completed with the help of schools’ managers.  Data were analyzed using independent t test and One-way ANOVA.
Results: The findings indacated that the mean and standard deviation of equipment and basic facilities of the schools were 11/10±9/71. ANOVA test showed a significant difference between level of education and equipment and basic facilities (p=0/034). Also, there was a significant and direct association between the values of equipment and basic facilities and the existence of school health
services . (p=0/001).
Conclusion: Due to the lack of accessibility of schools to advanced equipments and facilities, the results of this study may provide useful information for authorities and decision makers to improve the safety standards of the schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accidents
 • Disasters
 • School
 • Rafsanjan

                                                                                                    

 1. Sahbai F, Amjadi M. Health Nursing/Community/Individual and Family/Environment.1nd ed. Tehran: Heydari; 2016: 394.[Persian]
 2. Ildrabady E. A course on community health nursing (1,2,3).1nd ed. Tehran: Community oriented; 2011: 401.[Persian]
 3. Partovi Shayan Z, Saeed Asefzadeh S, Yousefli M. Assessment of Emergency Hospital Emergency Response to Accidents and Disasters in the Qazvin University of Medical Sciences, Based on the WHO Model 2013. Scientific Journal of Rescue & Relief 2014;6(2):21-31.[Persian]
 4. Rabeian M, Hosseini SH, Radabadi M, Taheri Mirghaed M, Bakhtiari M. Evaluation Of Effective factors on the rate of preparedness of Tehran university of medical sciences’ selected hospitals in dealing with earthquake. JPS 2013;7(3):251-61. [Persian]
 5. Graham J, Shirm S, Liggin R, Aitken ME, Dick R. Mass-casualty events at schools: a national preparedness survey. Pediatrics 2006;117(1):e8-e15.
 6. Council on School Health. Disaster Planning for Schools. Pediatrics 2008; 122(4): 895-901.
 7. Kokcu A, Kuguoglu S, Ergun A. An assessment of emergency and disaster preparedness in high schools in Istanbul-Turkey. HealthMED 2012;6(8):2620.
 8. Barata I, Llovera I, Ward M, Riccardi D, Mayerhoff R, Litroff A, et al. School Preparedness for Medical and Traumatic Emergencies. AEM 2005;46(3):57-8.
 9. Zakariaee L,Sepasi MH,Najafi M,Farahi ZS,Kavehfirouz Z. Hossein Moghadam H, Najafi M, Farahi Zad S ,Kaveh Firooz Z. Evaluate the view of students of 10th overall maneuver of earthquake and safety in the schools. Rescue  and Relief 2009; 1(3): 30-38.[Persian]
 10. Sapien RE, Allen A. Emergency preparation in schools: a snapshot of a rural state. PEC 2001;17(5):329-33.
 11. Abdoli F, Ravari A, Heidari S. Study of Traumatic and Non-Traumatic Accidents in the Schools of Rafsanjan in 2011 to 2012 A Short Report. JRUMS 2014;13(7):641-8. [Persian]
 12. Karande N, Shah P, Bhatia M, Lakade L, Bijle M, Arora N, et al. Assessment of awareness amongst school teachers regarding prevention and emergency management of dentoalveolar traumatic injuries in school children in Pune City, before and 3 months after dental educational program. J Contemp Dent Pract 2012;13(6):873-7
 13. Rao A, Rao A, Shenoy R. Are schools and teachers prepared to respond to health emergencies in children? A questionnaire study in, India.  International Journal 2014;2(11):1123-6.