نویسنده = اکرم السادات سادات حسینی
تبیین مفهوم محیط و جامعه در پرستاری بر مبنای منابع اسلامی

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-37

اکرم السادات سادات حسینی؛ فاطمه الحانی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ عبدالکریم بهجت پور