مقایسه تأثیر آموزش سخنرانی و نرم‌افزار چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان اتاق عمل در درس تکنولوژی جراحی گوارش

نویسندگان

چکیده

خلاصه مقدمه: با توجه به اهمیت درس تکنولوژی جراحی برای دانشجویان اتاق عمل، روش‌های تدریس این درس اهمیت دارد. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر دو روش سخنرانی و نرم‌افزار چند رسانه‌ای بر میزان یادگیری دانشجویان در درس تکنولوژی جراحی گوارش انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه نیمه تجربی روی60 دانشجوی اتاق عمل که در نیمسال اول و دوم سال 1392 درس تکنولوژی جراحی گوارش را اخذ نموده بودند، انجام شد. دانشجویان در دو گروه30 ،که گروه اول به روش سخنرانی و گروه دوم از طریق نرم‌افزار چند رسانه‌ای آموزش داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بردارنده اطلاعات فردی و یک آزمون چند گزینه‌ای بود که قبل و یک ماه بعد از آخرین جلسه آموزشی از آنها پرسیده شد. برای بررسی میزان رضایت گروه آزمون از پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه14 و آمار توصیفی و آزمون-های t زوجی و مستقل انجام شدیافته‌ها: میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه سخنرانی از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نداشت(081/0=p). ولی این تفاوت در گروه آموزش از طریق نرم‌افزار معنی‌داری بود (024/0=p). مقایسه دو گروه نرم افزار چند رسانه‌ای و سخنرانی بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری را نشان داد(013/0=p).  نتیجه‌گیری: روش آموزش به وسیله نرم‌افزار چند رسانه‌ای با تقویت انگیزه درونی و افزایش رضایت و یادگیری دانشجو در تدریس درس تکنولوژی جراحی گوارش مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Lecture and Multimedia Software Methods on Learning and Satisfaction of Surgical Technology Students in Gastrointestinal Surgical Technology Course

نویسندگان [English]

  • N Mirbagher Ajorpaz
  • Z Sadat
  • M Hoseinain
چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of Gastrointestinal Surgical Technology courses for Operating Room students, the teaching methods are important. The aim of this study was to determine the effects of lecture and Multimedia software on the learning of medical students in Gastrointestinal Surgical Technology course and also to assess students’ satisfaction from the Multimedia software method.
Material and Methods: In this quasi-experimental study, 60 Operating Room students of Kashan's Nursing faculty who had selected Gastrointestinal Surgical Technology in the first and second term were divided into two groups as experimental and control. To assess their knowledge, students were given a pre-test. Then, the control group received instruction through lecture method and the experimental group received instruction through Multimedia Software method. Then, both groups took a post-test. Also, the attitude of the experimental group was assessed by a researcher-made Likert scale questionnaire. Data analysis was conducted using independent and paired t-test and Smirnov Kolmogorov through SPSS14.
Results: There was no statistically significant difference between the mean of pre-test and post-test of the lecture groups,(P=0.081). But this difference was significantly meaningful in the expriemental group (P=0.024).There was significant difference between two group after intervention (p=0.013).
Conclusion: Multimedia software teaching method could be useful in teaching Gastrointestinal Surgical Technology of medical students by promoting learner's internal motivation, increasing learning and satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lecture
  • Multi media software
  • Learning
  • Satisfaction
  • Surgery