تأثیر آموزش روان‌شناختی همراه با آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیابتی تیپ 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، رفسنجان ، ایران.

2 مربی، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، رفسنجان ، ایران.

3 استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی و درمانی علی بن ابیطالب (ع)دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ، ایران.

4 استادیار، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در دنیا می‌باشد. از طرفی، استرس، اضطراب وافسردگی جزء عوامل تشدیدکننده بیماری دیابت هستند. با توجه به عوارض روانی ناشی از دیابت و اهمیتی که آموزش برای مقابله با این عوارض دارد تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش روان‌شناختی همراه با آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیابتی تیپ 2 انجام شد.
مواد و روش­ ها: در این کارآزمایی آموزشی شاهددار، 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک وارد مطالعه شدند و سپس به صورت کاملاً تصادفی به دو گروه مساوی آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون، 12 جلسه آموزش روان‌شناختی همراه با تکنیک آرام‌سازی پیشرونده عضلانی هر هفته دو جلسه انجام شد و برای گروه شاهد مداخله‌ای صورت نگرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه (دموگرافیک، اطلاعات مربوط به بیماری) و پرسش‌نامه DASS21 جمع‌آوری گردید و از آزمون‌های مجذور کای, فیشر، تی مستقل و آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
یافته ­ها: بین میانگین نمرات استرس، اضطراب و افسردگی قبل، بلافاصله و پیگیری سه ماه گروه آزمون تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0>p) ولی در گروه شاهد تفاوت معنی‌دار آماری دیده نشد.
نتیجه ­گیری: مداخله آموزشی روان‌شناختی به همراه تکنیک آرام‌سازی پیشرونده عضلانی می­تواند موجب بهبود استرس، اضطراب و افسردگی شود. از این رو، نتیجه پژوهش، حمایتی تجربی برای درمان در جهت بهبود استرس، اضطراب و افسردگی را فراهم می­نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Training with Progressive Muscle Relaxation on the Stress, Anxiety, and Depression in Diabetes Type 2 Patients

نویسندگان [English]

 • A Mirmahdi 1
 • A Ansari Jaberi 2
 • MR Shafiepour 3
 • AH Sayadi 4
1 MSc Student, Dept of Internal and Surgical Nursing, Rafsanjan University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery, Rafsanjan, Iran.
2 Instructor, Dept of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Assistant Prof, Dept of Internal Medicine, School of Medicine, Ali Ibn Abi Taleb Educational and Treatment Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Assistant Prof, Dept of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:  Diabetes is one of the most common diseases in the world. On the other hand, stress, anxiety, and depression are exacerbated by diabetes. Given psychological complications of diabetes, together with the education importance concerning the tactics to cope with, the present study aims to determine the effect of psychological training with progressive muscle relaxation on stress, anxiety, and depression in Diabetes Type 2 patients.
 Materials and Methods: In this study, the educational trial control group included 60 patients with Diabetes Type 2 who were affiliated with the Diabetes Clinic of Rafsanjan University of Medical Sciences. They were selected based on systematic random sampling from the records in the clinic and then divided randomly into two groups of intervention and control (30 in each). For the former, 12 sessions of psychological training with a progressive muscle relaxation technique were held, two sessions each weeks, and no intervention was performed for the latter. Data were collected using demographic (disease information) and DASS21 questionnaires. Data were analysed using Chi-square, Fisher's, Independent t-test, and Two-way ANOVA with Repeated Measurements before, immediately after, and three months follow-up.
Results:Results showed that there was a significant difference between the mean scores of stress, anxiety, and depression before, immediately after, and three months follow-up in the experimental group (p<0.050); however, no significant difference was found in the control group (p>0.050).
Conclusion:  Psychological training intervention with a progressive muscle relaxation technique can improve depression, anxiety, and stress. Thus, the results of the study provide empirical support for the treatment in order to improve anxiety, depression, and stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological education
 • Progressive muscle relaxation
 • Mental health
 • Diabetes
 1. Ogbera A, ADEYEMI‐DORO A. Emotional distress is associated with poor self care in type 2 diabetes mellitus. Journal of diabetes 2011;3(4):348-52.
 2. Tikoo A, Kudyar P. Association of prevalence of complications with degree of hyperglycemia in type 2 diabetics of jammu region.  International Journal of Current Research. 2018;10(10):74268-71.
 3. Mahdi H, Seyed BMS, Mahammadi F. The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life Among Elderlies With Diabetes. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 2016;2(4):32-9.[Persian]
 4. Bluestone JA, Buckner JH, Fitch M, Gitelman SE, Gupta S, Hellerstein MK, et al. Type 1 diabetes immunotherapy using polyclonal regulatory T cells. Science translational medicine 2015;7(315):315ra189.
 5. Association. AD. Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2010;33(1):11-61.
 6. Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, Linnenkamp U, Shaw JE. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes research and clinical practice 2014;103(2):137-49.
 7. Mousavi S, Mirzaei M,Reza SP. The effects of acupressure on anxiety nursing, midwifery and operating room students.JGUMS 2009;18(71):82-9. [Persian]
 8. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine.18 nd ed. New York :Mcgraw-hill; 2012: 2968-90.
 9. Azizi F, Hatami H, Janghorbani M. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran: Eshtiagh; 2000; 32. [Persian]
 10. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes research and clinical practice 2011;94(3):311-21.
 11. Azizi F. Diabetes mellitus in the Islamic Republic of Iran. IDF Bull 1996;41(4):38-9.
 12. Hamidi N. Effects of Stress Management Training on Glycemic Control in Women with Type 2 Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.IJEM 2011; 13(4): 346-53. [Persian]
 13. Davazdah Emamy M, Roshan R, Mehrabi A, Attari A. The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on glycemic control and depression in patients with type 2 diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2009;11(4):385-92.
 14. Marcovecchio ML, Chiarelli F. The effects of acute and chronic stress on diabetes control. Sci Signal 2012;5(247):pt10-pt.
 15. Vala M, Razmandeh R, Rambol K, Nasli Esfahani E, Ghodsi Ghasemabadi R. Mindfulness-based stress reduction group training on depression, anxiety, stress, self-confidence and hemoglobin A1c in young women with type 2 diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2016;17(5):382-90. [Persian]
 16. Egede LE, Ellis C, Grubaugh AL. The effect of depression on self-care behaviors and quality of care in a national sample of adults with diabetes. General hospital psychiatry 2009;31(5):422-7.
 17. Lustman PJ, Clouse RE. Section III: practical considerations in the management of depression in diabetes. Diabetes Spectrum. 2004;17(3):160-6.
 18. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, Monahan PO, Löwe B. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Annals of internal medicine 2007;146(5):317-25.
 19. Anderson RJ, Grigsby AB, Freedland KE, De Groot M, McGill JB, Clouse RE, et al. Anxiety and poor glycemic control: a meta-analytic review of the literature. The International Journal of Psychiatry in Medicine 2002;32(3):235-47.
 20. Bahrami Nejad N, Hanifi N, Moosavi Nasab N. Comparing the effect of two family-and individual-based interventions on blood pressure and lifestyle. JQUMS 2008;12(1):62-79. [Persian]
 21. Conrad A, Roth WT. Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: it works but how? Journal of anxiety disorders 2007;21(3):243-64.
 22. Nickel C, Kettler C, Muehlbacher M, Lahmann C, Tritt K, Fartacek R, et al. Effect of progressive muscle relaxation in adolescent female bronchial asthma patients: A randomized, double-blind, controlled study. Journal of psychosomatic research 2005;59(6):393-8.
 23. Palizgir M, Bakhtiyari M, Esteghamati A. Comparison between cognitive-behavioral therapy and psychoeducational therapy on blood sugar control in depressed patients with type 2 diabetes.JQUMS 2014;8(3):18-23. [Persian]
 24. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy 1995;33(3):335-43.
 25. Salimi A, Jokar B, Nikpour R. Resilience, mental health and life satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology 2010;5(3):81-102. [Persian]
 26. Bayazi MH, Ahadi H, Fata L, Danesh Sani H. The effectiveness of a short cognitive behavioral group intervention on depression, anxiety and stress in patients with chronic coronary heart disease: A randomized controlled trail. J Fundamentals Mental Health 2012;14(1):110-21. [Persian]
 27. Witek-Janusek L, Albuquerque K, Chroniak KR, Chroniak C, Durazo-Arvizu R, Mathews HL. Effect of mindfulness based stress reduction on immune function, quality of life and coping in women newly diagnosed with early stage breast cancer. Brain, behavior, and immunity 2008;22(6):969-81.
 28. Aghebati N, Mohammadi E, Esmaeil ZP. The effect of relaxation on anxiety and stress of patients with cancer during hospitalization. Iran Journal of Nursing 2010;23(65):15-22. [Persian]
 29. Naderi F. The Effectiveness of Muscular Relaxation on Depression, Anxiety and blood glucose in Type I diabetic women. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2017;18(3):35-45. [Persian]
 30. Tabarsi S, Zakeri MM, Rezapur R and Ebrahimi L. Effectiveness of progressive muscle relation training on psychological distress of woman's with multiple sclerosis. J Rehab Med. 2019; 7(4): 71-79. DOI: 10.22037/jrm.2018.110749.1504
 31. Tabriz I. The effect of cognitive-behavioral therapy on the self-care behaviors and symptoms of depression and anxiety in women with type 2 diabetes: a case study. Feyz, JKUMS 2015;19(3):255-64. [Persian]