تجربه زیسته‌ی اقدام به خودکشی در دانش‌آموزان دختر 18-12 ساله‌ شهرستان خمینی‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: بررسی جامع انگیزه‌های اقدام به خودکشی در گروه‌های سنی متفاوت عاملی مؤثر در تدوین اقدامات پیشگیرانه و لحاظ رویکردهای درمانی اثربخش است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته‌ی اقدام به خودکشی در دانش‌آموزان دختر 18-12 ساله‌ شهرستان خمینی‌شهر بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی می‌باشد که با روش هدفمند از بین دختران 18-12 ساله با سابقه اقدام به خودکشی در سال 1397 بر اساس اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان خمینی‌شهر که برابر با 30 نفر بوده است، هفده نفر بر اساس حد اشباع انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد.
یافته‌ها: از مصاحبه‌ها 562 کد، 73 مفهوم و 12 مقوله در سه عنوان هسته‌ای فردیت عقیم مانده (فشار روانی، ناکامی شخصی، تنش‌های فرآیند بلوغ و گسست دینی)، عامل فشار ساختاری (شکاف نسلی، نیاز به توجه، سبک زندگی و فشار اقتصادی) و عامل طرد اجتماعی (از دست دادن سرمایه اجتماعی، فشار اجتماعی، فشار مجازی و ضعف در مهارت ارتباطی) به دست آمد.
نتیجه‌گیری: این نتیجه حاصل می‌شود که نوجوانی دوران هویت‌یابی در کنار همسالان، والدین و سیستم آموزشی بویژه معلّمان و فضای مجازی است. بنابراین متخصصین باید در راستای افزایش آگاهی به خانواده‌ها و مدارس و سیستم قانون‌گذاری در جهت لزوم نظارت بر فضای مجازی و افزایش سواد رسانه‌ای ملزومات لازم را بیندیشند. تا از این طریق اصول اساسی در پیشگیری از خودکشی نوجوانان تدوین و عوامل زمینه‌ساز رفع و یا تعدیل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived Experiences of the Causes of Suicidal Attempt in 12-18-Year-Old Female Students in Khomeini Shahr City

نویسندگان [English]

 • T Rabiei 1
 • Y Gorji 2
1 MA, Dept of Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A comprehensive study of suicidal attempt motives in different age groups is a significant factor in the development of preventive measures and effective treatment approaches. This study aims to investigate the lived experience of suicidal attempts in 12-18-year-old female students in Khomeini Shahr city.
Materials and methods: This was a qualitative and phenomenological study that targeted the 12-18-year-old girls with a history of suicide in 2018, according to the information of Khomeini Shahr Health Center. They were 30 people, 17 of whom were selected based on the saturation limit. The data collection tool was a semi-structured interview. The seven-step Klaizi method was used to analyze data.
Results: 562 codes, 73 concepts, and 12 categories in three core titles of infertile individuality (psychological stress, personal failure, maturity process tensions, and religious rupture), structural pressure (generation gap, need for attention, lifestyle, and economic pressure), and social exclusion (loss of social capital, social pressure, virtual pressure, and weakness in communication skills) were obtained.
Conclusion: It is concluded that adolescence is the period of identification with peers, parents, and educational systems, especially with teachers and cyberspace. Therefore, experts should consider the requirements in order to increase awareness of families, schools, and the legislative system for monitoring cyberspace and increasing media literacy. In this way, the basic principles in the prevention of adolescent suicide should be compiled, and the underlying factors should be eliminated or adjusted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lived experience
 • Suicidal attempt
 • Female students
 • Khomeini Shahr city
 1. Soper CA. The evolution of suicide. 2nd ed. New York: Springer International Publishing; 2018: 71-123.
 2. Bračič M, Roškar S, Kocjan GZ, Klanšček HJ. The prevalence and predictors of suicidal ideation among Slovene adolescents. Community mental health journal 2019;55(7):1210-7.
 3. Simbar M. Adolescent reproductive health. 1nd ed. Tehran: Golban: 2014: 1-183.
 4. Hajebi A, Ahmadzad-Asl M, Davoudi F, Ghayyomi R. Trend of suicide in Iran during 2009 to 2012: Epidemiological evidences from national suicide registration. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2016;10(4)  : e4398.
 5. Golchin M, Ahmadi M, Soleymani S, Seyedi F. The Narrative of Suicide from the Perspective of Actors: A Study of the Contexts, Causes and Consequences.social problems  of iran 2020;10(2):271-98. [Persian]
 6. Kostenuik M, Ratnapalan M. Approach to adolescent suicide prevention. Canadian family physician 2010;56(8):755-60.
 7. Alizadeh AA, Forghani RF, Alirezaei  N, Agha alijhani H, Ghadiri H. Psychological and sociological factors affecting on suicide attempting and suicidal thoughts in women shal and dansfahan cities of qazvin province (1376-1387).  Social Psychology Research 2011; 1(3):71-91. [Persian]
 8. heidari P, Farajkhoda T, Khavari Z, Bokaie M, Naseri N. Experiences of stress in rescued women from suicide.iranian journal of nursing research 2011;6(21):68-78. [Persian]
 9. Delam H, Bazrafshan MR. Attempting suicide by Adolescents: A qualitative study. Payesh 2020; 19 (2) :159-66. [Persian]
 10. Moon SS, Karlson A, Kim YJ. Peer victimization and adolescent suicide: The mediating effect of risk behaviors. Child and Adolescent Social Work Journal 2015;32(3):257-68.
 11. Miller AB, Esposito-Smythers C, Leichtweis RN. Role of social support in adolescent suicidal ideation and suicide attempts. Journal of Adolescent Health 2015;56(3):286-92.
 12. Yen S, Kuehn K, Tezanos K, Weinstock LM, Solomon J, Spirito A. Perceived family and peer invalidation as predictors of adolescent suicidal behaviors and self-mutilation. Journal of child and adolescent psychopharmacology 2015;25(2):124-30.
 13. Yang S. A life history of a Korean adolescent girl who attempted suicide. Death studies 2012;36(3):253-69.
 14. Smischney TM, Chrisler A, Villarruel FA. Risk Factors for Adolescent Suicide.REACH 2014;9(1):156-77.
 15. Fortune SA, Hawton K. Suicide and deliberate self-harm in children and adolescents. Current Paediatrics 2005;15(7):575-80.
 16. Mehrabi H, Sheikh Darani H. The role of effective factors on suicidal tendency in female high school students. Knowl Res Appl Psychol 2013;14(3):91-100. [Persian]
 17. Kiani A, Fatehizadeh M, ghasemi N. A quantitative study of family factors that interfere with suicide attempters. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2013;11(4):245-51. [Persian]
 18. Mahmoudzadeh M, Mohammadi SI, Jalili B. Qualitative study of social factors affecting suicide (Case study: Citizens of Karaj). Proceedings of the 6th Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Damages Association for Development and Promotion of Fundamental Sciences and Techniques; 2019; May 8-26:1-14. [Persian]
 19. Ryazi SA, Najafianpour B. Comparison of effective socio-cultural and psychological factors in women suicide in Iran and Tajikistan. 2016.Iranian Journal of Cultural Research 2016; 8(4(32)): 143-67. [Persian]
 20. Ghaderzadeg O, Piri K. Social construction of suicide: providing a basic theory. A Research Journal on Social Work 2014; 1(2): 95-116. [Persian]