اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر نظریه تیموتی کمپبل-کامرفورد بر خودپنداره تحصیلی و هیجانات تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مشکلات رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری، به دلیل خودپنداره تحصیلی ضعیف، اغلب قضاوت بسیار منفی نسبت به توانایی ها و ارزش های خود دارند و هیجانات تحصیلی منفی را تجربه می کنند. این امر لزوم ارائه آموزش های روان‌شناختی به این افراد را ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر نظریهTimothy Campbell-Comorford بر خودپنداره تحصیلی و هیجانات تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مشکلات رفتاری انجام شد.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش آزمایشی دربرگیرنده کلیه دانش آموزان دختر دوره ششم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1399-1398 بود. تعداد 30 دانش‍آموز مطابق با نمره برش در مقیاس درﺟﻪﺑﻨﺪی مشکلات رفتاری Conners-فرم معلم و والدین، دارای مشکلات رفتاری تشخیص داده شدند و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‍ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش و گواه (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه ها پرسش­نامه های خودپنداره تحصیلیYu  و Wang (2005) و هیجانات تحصیلی Pekrun و همکاران (2002) را تکمیل کردند. پس از اتمام 14 جلسه آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر نظریه Timothy Campbell-Comorford (هفته‌ای دو جلسه) در گروه آزمایش، ابزارهای مذکور توسط گروه ها تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند‍متغیره تحلیل شدند.
یافتهها: آموزش مهارت‍های اجتماعی مبتنی بر نظریه Timothy Campbell-Comorford موجب افزایش معنی­دار خودپنداره تحصیلی (047/0=p) گردید؛ گرچه این آموزش باعث کاهش هیجانات تحصیلی دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری شد، ولی اختلاف بین دو گروه معنی دار نبود.    
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر نظریه Timothy Campbell-Comorford بر افزایش خودپنداره تحصیلی استفاده از این رویکرد آموزشی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Social Skills Training based on Timothy Campbell-Comerford Theory on Academic Self-Concept and Academic Emotions of Students with Behavioral Problems

نویسندگان [English]

 • R Baghbanpour Azari 1
 • Sh Livarjani 2
 • SD Hosseini Nasab 3
1 PhD student, Dept of Educational Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Educational Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Professor, Dept. of Educational Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to their poor academic self-concept, students with behavioral problems often make very negative judgments about their abilities and values and experience negative academic emotions, which makes it necessary to provide them with psychological training. This study aimed to determine the effectiveness of social skills training based on Timothy Campbell-Comerford theory on academic self-concept and academic emotions of female students with behavioral problems.
Materials and Methods: The statistical population of this experimental research included all sixth-grade female students in Tabriz in the academic year 2019-2020. 30 students who were diagnosed as having behavioral problems based on the cutoff score in the Conners’ Behavioral Problem Rating Scale (the parent and teacher forms) were selected by multi-stage random cluster sampling and were randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). Both groups completed the Liu & Wang (2005) Academic Self-Concept Questionnaire and Pekrun et al (2002) Achievement Emotions Questionnaire. Having attended 14 sessions of social skills training based on Timothy Campbell-Comerford (two sessions a week for 7 weeks) in the experimental group, the mentioned questionnaires were completed by the two groups. The results were analyzed using a multivariate analysis of covariance. 
 Results: Social skills training based on Timothy Campbell-Comerford increased academic self-concept significantly (p=0.047). Although the training reduced the academic emotions of students with behavioral problems, the difference between the two groups was not significant (p=0.050).
Conclusion: Since social skills training based on Timothy Campbell-Comerford increased academic self-concept and reduced academic emotions, it is recommended that this educational approach be applied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Social Skills
 • Timothy Campbell-Comerford
 • Academic Self-Concept
 • Academic Emotions
 • Behavioral Problems
 1. Philipp J, Zeiler M, Waldherr K, Truttmann S, Dür W, Karwautz AFK, et al. Prevalence of emotional and behavioral problems and subthreshold psychiatric disorders in Austrian adolescents and the need for prevention. SPPE 2018; 53(12):1325–37.
 2. Merten EC, Cwik JC, Margraf J, Schneider S. Overdiagnosis of mental disorders in children and adolescents (in developed countries). Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2017; 11(5).
 3. Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, Caye A, Rohde LA. Annual research review: a meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. JCPP 2015; 56(3):345–65.
 4. Wagner G, Zeiler M, Waldherr K, Philipp J, Truttmann S, Dür W, Treasure JL, Karwautz AFK. Mental health problems in Austrian adolescents: a nationwide, two-stage epidemiological study applying DSM-5 criteria. ESCAP 2017; 26(12):1483–99.
 5. Salehi M, Emamipour S, Haji Hassani S. Comparison of behavioral disorders and self-concept of male students in single-parent families and normal elementary families. Psychological research 2013; 5(20):21-6. [Persian]
 6. Maarten PA, Sofie W, Franzis P, Christoph N, Bieke DF, Karine V. The formation of academic self-concept in elementary education: A unifying model for external and internal comparisons. CEP 2015; 41(1):124-32.
 7. DabbaghGhazvini S. Relationships between academic self-concept and academic performance in high school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011; 15:1034-9.
 8. MutisoV, Tele A, Musyimi CH, Gitonga I, Musau A, Ndetei D. Effectiveness of life skills education and psychoeducation on emotional and behavioral problems among adolescents in institutional care in Kenya: a longitudinal study. CAMH 2017; 23(4):351-8.
 9. Pekrun R, Hall NC, Goetz T, Perry RP. Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. JEP 2014; 106(3):696-710
 10. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational psychologist 2002; 37(2):91-106.
 11. Tyson DF, Linnenbrink-Garcia L, Hill NE. Regulating debilitating emotions in the context of performance: Achievement goal orientations, achievement-elicited emotions, and socialization contexts. Human Development 2009; 52(6):329-56.
 12. Pekrun R, Elliot AJ, Maier MA. Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. JEP2009; 101(1):115-35.
 13. Cocorada E. Achievement emotions and performance among university students. Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series VII: Social Sciences Law 2016; 9(2):119-28.
 14. Nesayan A, Asadi Gandomani R. Research Paper: Effectiveness of Social Skills Training on Behavioral Problems in Adolescents with Intellectual Disability. Rehabilation 2016; 17(2):158-67. [Persian]
 15. Hukkelberg S, Keles S, Ogden T, Hammerstrøm K. The relation between behavioral problems and social competence: A correlational meta-analysis. BMC Psychiatry 2019; 19(354):1-14.
 16. Campbell-Comerford, Timothy. (dissertation). A social skills curriculum designed for implementation in elementary schools. McGill University 2013:44-59.
 17. Sadeghi S, Pouratemad HR, FathabadiJ. The Effectiveness of Social Skills Training on Behavioral Problems and Social Skills of Adolescents with High Performance Autism Spectrum Disorder. Journal of Applied Psychology 2016; 4(40):477-99. [Persian]
 18. Yahya Mahmoudi N, Naseh A, Salehi S, Tizdast T. The Effectiveness of Group Story–Based Social Skills Training on Children Externalizing Behavior Problems. JDP 2013; 9(35):249-57. [Persian]
 19. Poursadeg Z, Azemuodeh M. The Effects of Life Skills Training on Cognitive Emotional Regulation Strategies of Pregnant mothers. JCH 2019;13(2):56-64. [Persian]
 20. Karimi Azar F, Saken Azari R, Abdoltajedini P, Azmoudeh M. Comparison of the Effectiveness of Positive Thinking Skills Training and Acceptance / Commitment Therapy on Self- Disability of Shy Female Students. JCH 2021;15(47):61-71. [Persian]
 21. Conners CK. Conner's Rating Scales Manual, Conner's Teacher Rating Scale, Conner's Parent Rating Scales, Instruments for use with Children and Adolescents.1nd ed. Toronto: Multi Health System, Inc; 1990.
 22. Shahim S, Yosefi F, Shahaeuyan A. Normalization and Validation of Connors - Teacher Form. JEDUS 2007; 3(1,2):1-26. [Persian]
 23. Liu WC, Wang CKJ. Academic Self-Concept: A Cross-Sectional Study of Grade and Gender Differences in a Singapore Secondary School. APER 2005; 6(1):20-7.
 24. Barati Z, Farzad V, Salehsedghpoor B, Tajjali P. The prediction of academic self - efficacy based on self - concept and academic values considering the mediating role of achievement goals. JPS2019; 18(77):559-67. [Persian]
 25. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist 2002; 37(2):91-106.
 26. Pekran, R, Goetz T, Frenzel A, Barchfeld P, Perry P. Measuring emotions in students' learning and performance: The achievement emotions questionnaire. CEP 2011; 36(1):36-48.
 27. Azad Abdollahpour M, Dortaj F. Psychometric Analysis of the Short Version of the Achievement Emotions Questionnaire (AEQ) among University Student. Educational Measurement 2018; 8(30):189-220. [Persian]