میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : سندرم حاد کرونری به عنوان اولین عامل مرگ و میر در کشور ما سالانه 110000 نفر را به کام مرگ می‌کشد. فعالیت جسمی، تغییر رژیم داروئی و رژیم غذایی جزء رفتارهای خود مراقبتی هستند که برای درمان سندرم حاد کرونری توصیه می‌شوند. افزایش آگاهی مردم و درک آنها از عوامل خطرزای بیماری و آموزش رفتارهای خود مراقبتی می تواند موجب ارتقای سلامتی بیماران عروق کرونری شود. بیماران قلبی، برای مواجهه با مشکلات بیماری، نیاز به رفتارهای خود مراقبتی دارند، لذا شناسایی این رفتارها و تشویق بیمار جهت مشارکت و قبول مسئولیت در انجام صحیح آنها منجر به کنترل عوارض بیمار ی خواهد شد. لذا این پژوهش با هدف سنجش میزان آگاهی بیماران قلبی از اصول خود مراقبتی انجام گرفت.   مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که بر روی 352 بیمار مبتلا به بیماری‌های عروق کرونری و بستری در بخش‌های قلب (مراقبت های ویژه قلب ” CCU ” و آنژیوگرافی) مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1388 به روش غیر احتمالی آسان و مبتنی بر هدف انجام گرفت. اطلاعات مورد پژوهش به وسیله پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه مربوط به اصول خود مراقبتی مشتمل بر3 حیطه رژیم داروئی، غذائی و فعالیت های فیزیکی و به طریق مصاحبه جمع آوری گردید. آنالیز اطلاعات نیز با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و نرم افزار spss15 انجام پذیرفت .   یافته ها: 4/53 درصد (188 نفر) نمونه ها مرد و میانگین سنی کل نمونه ها 45/11± 86/60 بود. 81 درصد نمونه ها از آگاهی متوسط برخوردار بودند. به طوری که نمونه های مورد پژوهش در حیطه رژیم داروئی9/36درصد ، 7/59 درصد، 4/3درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب، در حیطه رژیم غذایی 2/16 درصد،3/71 درصد، 5/12 درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب و در حیطه فعالیت‌های فیزیکی 6/11 درصد، 8/64 درصد، 6/32درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب برخوردار بودند.   نتیجه گیری: دانش خود مراقبتی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری نسبتا پائین می باشد و با توجه به این که آموزش خود مراقبتی به بیماران از اصلی ترین وظایف پرستاری است و افراد مبتلا به بیماری ‌ های قلبی نیازمند آموزش مداوم و مستمر می باشند، لذا آموزش خود مراقبتی به این بیماران در راس اقدامات پرستاری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009

نویسندگان [English]

  • A Khodadadi
  • A Sayadi
  • H Smaeli
چکیده [English]

  Background and objective: Acute coronary syndrome is defined as one of the cause of death in our country, with an annual mortality of 110,000. Physical activity, dietary changes and medication regimen of self care behaviors are recommended for the treatment of coronary artery disease . These patients awareness and understanding of disease risk factors along with promotion of healthy behaviors and self-care can reduce coronary artery disease severity. To cope with disease problems, hearth patients need self-care behaviors. Identification of these behaviors in parallel with encouraging of patients to participate in these behaviors and to control the disease complications.   Material and methods: This descriptive study was undertaken non-randomized on 352 patients admitted to coronary heart disease ward in the center of AliebnAbitalib Rafsanjan In 1388 . Information were obtained by questionnaires and personal data questionnaire (consists of three areas of self care regimen, diet and physical activity) were collected via interviews. Data were analyzed, using descriptive statistical tests and spss version 15.   Results: 53.4 %( 188 cases ) Of samples 53.4%(188cases) were male and 46.6% (164 cases) women. The of average age of patients was 60.86 ± 11.In 45. 81%t patients had an average of consciousness. So that the study samples within the Medicinal awareness 36.9 % , 59.7 % and 3.4 %, respectively, of low, medium and fine, knowledge regarding diet, while 16.2 %, 71.3 5% and 12.5% and poor, average and good. Regarding physical activities 11.6 %, 64.8 %, 32.6%, respectively, had weak, medium and well enjoyed results.   Conclusion : He knowledge of self care in cardiac patients is relatively low. Hence one of the main tasks of nursing is training of the patients regarding self care programs patients suffering from heart disease require continuous training. The training of nursing care to the heart patients is amounts the main duties of during staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Self Care
  • heart patients
  • Rafsanjan