ارتباط عوامل استرس زای شغلی با سلامت عمومی کادر پرستاری شاغل در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1384

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: عوامل استرس‌زای مختلفی درحرفه پرستاری وجود دارد که این عوامل می تواند سبب کاهش کیفیت عملکرد پرستاران و بروز مشکلات مرتبط با سلامت آنها گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل استرس زای شغلی با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، 170 پرستار شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند نمونه های پژوهش را تشکیل دادند. نمونه گیری به روش طبقه بندی بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استرس شغلی تافت اندرسون و سلامت عمومی گلدبرگ بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 47/73درصد پرستاران مورد بررسی از نظر شدت استرس شغلی در سطح متوسط بودند. تعارض با پزشکان بیشترین ارتباط را با استرس شغلی پرستاران داشته و وضعیت تأهل و ساعت کاری با شدت استرس شغلی پرستاران ارتباط معنادار آماری نشان داد(001/0 p< ).   بین اجزای مختلف استرس شغلی و امتیاز کسب شده آنها با سلامت عمومی ارتباط مثبت و معنی دار آماری وجود داشت (05/0 (p< .   نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه، استفاده از روش های مناسب به منظور پیشگیری و کنترل عوامل استرس زای شغلی در سطح فردی و سازمانی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between occupational stress and general health condition in nurses working in Isfahan university hospitals 2005

نویسندگان [English]

  • C Noorian
  • N Parvin
  • T Mehrabi
چکیده [English]

  Background and objectives: There are various factors known as occupational stressors in nursing. Occupational stress in nurses can lead to poor nursing care quality as well as causes health problems for them. The current study was carried out to evaluate the relationship between general health, and occupational stress in nurses of Isfahan university hospitals.   Material and methods: In this descriptive, correlative study, 170 nurses in various wards of Isfahan University of Medical Sciences hospitals who had entering criteria enrolled in the study. Sampling method was stratified randomized method. The data was obtained by using standardized Toft-Anderson questionnaire and General Health questionnaire (Goldburg) and then were analyzed by descriptive and analytical statistic tests.   Results: Findings of this study demonstrated that the most of nurses (73.47%) experienced stress at the medium level. Conflicts with physicians had the greatest relationship with the overall severity of occupational stress in nurses. Among the demographic parameters, only marital status and working hours had significant statistical correlation with the severity of stress. (p< 0.001). In addition, a positive statistical correlation was found between occupational stress and General Health scores (p< 0.05).   Conclusion: According to the findings of the study, it could be recommended that is possible to prevent and handle nurse's occupational stresses at the personal and organizational level by employing appropriate methods.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Stress
  • Nurse
  • stressor
  • General health