رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: رضایت ‍ مندی مفهومی است که امروزه در مراقبت ‍ های بهداشتی درمانی، اهمیت بسیار پیدا کرده و اگر به درستی مورد سنجش و قضاوت قرار گیرد، می ‍ تواند در تقویت و گسترش برنامه ‍ ها و فعالیت ‍ های موفق و یا اصلاح موارد معیوب، کمک ‍ کننده باشد . این مطالعه به منظور بررسی سطح رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه ‍ های علوم پزشکی استان ‍ های شمالی ایران انجام گرفته است.   مواد و روش ‌ ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی در شش ماهه دوم سال 1387 انجام گرفت. محیط پژوهش مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 20000 نفر تحت پوشش دانشگاه ‍ های علوم پزشکی گلستان، مازندران، بابل و گیلان بود. برای نمونه ‍ گیری ابتدا 20 درصد مراکز مجری طرح پزشک خانواده هر دانشگاه، به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند ( مجموعا 107 مرکز از کل 521 مرکز) و بعد در هر مرکز رضایت 7 تا 10 گیرنده خدمت( کلا 1057 نفر) با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ‍ ها با آزمون ‍ های کای ‍ دو، فیشر و کندال در نرم افزار SPSS انجام گرفت.   یافته ‌ ها: از بین 1057 گیرنده خدمت مورد مطالعه 709 نفر(66درصد) زن و 346 نفر مرد(34درصد) با میانگین سنی 5/12 ± 6/37 سال بودند. از نظر تحصیلات، بیشترین تعداد (5/32درصد) سواد خواندن و نوشتن و ابتدایی را داشتند. رضایت 542 نفر (3/51درصد) از گیرنده خدمت در سطح مطلوب و مابقی در سطح نسبتا مطلوب بوده است. بین سن، دانشگاه مورد مطالعه و نوع بیمه با سطح رضایت رابطه معنی ‍ دار وجود داشت. بین افزایش تحصیلات و رضایت کلی گیرندگان خدمت رابطه معکوس معنی ‍ دار وجود داشت.   نتیجه ‌ گیری: رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده عمدتا مطلوب بوده است و مسئولین مراکز بهداشتی شهرستان ‍ ها باید در خصوص حفظ و ارتقاء وضعیت موجود اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of service recipients from health centers with family physician program in Northern provinces of Iran: 2008.

نویسندگان [English]

 • D Nosrollahpour Shirvani
 • H Ashrafian
 • ME Motlagh
 • MJ Kabir
 • S Tourani
 • A Shabestani Mounfared
 • A Nahvi
چکیده [English]

 Background and Objective: The satisfaction of service recipients is an important subject in health care evaluation and its analysis can be used in development and enhancement of acceptable activities or promote weak programs to a suitable range. In this study, the level of satisfaction in service recipients of health centers with family physician program in Northern provinces of Iran was evaluated. Material and Methods: This study was cross-sectional descriptive-analytic performed during 2008 in rural regions and towns with an under 20000 population in Northern provinces of Iran . For sampling, at first 20% of health centers in which family physician program was doing were selected by chance (108 centers by Randomized systematic selection). In each center 7-10 service recipients (1057 persons) were interviewed and filled out a questionnaire. Data were analyzed by Chi-square, Fisher's Exact and Kendall's Test in SPSS.  Results: In this survey 709(66%) of interviewed individuals were female and 346 (34%) were male. The mean age was 37.6 years. There was no significant relationship between sex and the level of satisfaction, but age had significant relationship. The most of recipients (32.5%) could read and write and were passed primary school. The level of education and total satisfaction had reverse significant relationship. There was a significant relationship between type of assurance and the level of satisfaction. The level of satisfaction showed significant difference in different Universities. There was no significant relationship between location of house and job and the level of satisfaction.  Conclusion: In general, the level of satisfaction in recipients was good, therefore managers of health centers should save the present situation although notification to needs and demands and improvement of services is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • Service Recipients
 • Health Care Center
 • family physician