اندازه‌گیری دوز جذبی تیروئید در تعدادی از رادیوگرافی‌های رایج روی فانتوم راندو

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: تیروئید یکی از اعضای بحرانی بدن انسان بوده که حساسیت پرتوی زیادی دارد و مهم‌ترین عارضه برخورد پرتو با این عضو، ایجاد بدخیمی می‌باشد. به همین دلیل در بحث رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی، به عنوان یک عضو بحرانی شناخته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، اندازه‌گیری دوز جذبی تیروئید در تعدادی از رادیوگرافی‌های رایج بوده است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بوده که با تکرارهای فراوان بر روی فانتوم راندو با استفاده از دستگاه رادیولوژی تشخیصی سه فاز فرکانس بالا، فیلم با سرعت 400، صفحات تشدیدکننده سریع و با استفاده از دوزیمترهای ترمولومینسانس ( TLD 100 ) انجام شد. در این روش، دوزیمترهای ترمولومینسانس که در داخل کیسه‌های رادیولوسنت کوچک قرار داشت روی سطح قدامی تیروئید چسبانده شد و برای هر نوع رادیوگرافی، از دوزیمترهای جداگانه‌ای استفاده گردید و دوزیمترها با استفاده از دستگاه TLD خوان هارشو مدل 3500 خوانده شدند و در نهایت دوز جذبی تیروئید در 12 رادیوگرافی مختلف محاسبه گردید.   یافته‌ها: بر اساس نتایج این پژوهش، دوز جذبی تیروئید، در هیچ‌کدام از رادیوگرافی‌های قفسه سینه، جمجمه، فقرات گردنی، فقرات سینه‌ای، فقرات کمری، شکم و لگن، صفر نبود. حداکثر دوز جذبی تیروئید به ترتیب در رادیوگرافی‌های فقرات پشتی (03/0 ± 68/0 میلی‌گری) و فقرات گردنی(04/0 ± 67/0 میلی‌گری) و کمترین مقدار آن در رادیوگرافی قفسه سینه به میزان03/0 ± 12/0 میلی‌گری گزارش گردید.   نتیجه‌گیری: در این پژوهش، مشخص شد که پرتوگیری غده تیروئید در رادیوگرافی‌های مورد بررسی، هرگز صفر نبوده حتی در مواردی که تیروئید از میدان تابش بسیار دور است نیز پرتوهای پراکنده با تیروئید برخورد خواهند داشت و برای جلوگیری از عوارض احتمالی و دیررس پرتو، حفاظت پرتوی از غده تیروئید در تمام رادیوگرافی‌ها لازم و ضروری می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of thyroid absorbed dose in some common medical radiographies on Rando phantom

نویسندگان [English]

  • LA Mehdipour
  • MA Shafaei
چکیده [English]

  Background and Objective : The thyroid gland is one of the critical organs, that has the high sensitivity to radiation and the most important effect of radiation on thyroid is malignancy production, so for this reason this organ is known as a critical organ dose in radiobiology and protection. The main goal of this study was the measurement of thyroid absorbed dose in some common medical radiography.   Material and Methods : this research is a lab- experimental study, which is done on Rando phantom using three phase high frequency diagnostic radiology machine, film speed 400, and high speed intensifying screen and thermo luminescent dosimeters (TLD 100). In this study the TLD chips that were located in small radiolucent sachets were taped on the anterior surface of thyroid. We used special dosimeters for any radiographies separately, and finally the thermo luminescent dosimeters were read out with a Harshaw 3500 TLD reader, and the thyroid absorbed dose calculated in 12 different radiography.   Results: A according to the findings of this study which is carried out for evaluation of thyroid absorbed dose in chest, skull, thoracic spine, lumbar spine, abdomen and pelvis, the thyroid absorbed dose has not been in zero value. The maximum absorbed doses for this critical organ has been 0.68 ±0.03 mGy in thoracic vertebra (AP) and minimum absorbed dose has been 0.12±0.03 mGy in Chest x-ray (PA) respectively.   Conclusion : Based on our findings in this research, it's defined that the thyroid absorbed dose in evaluated radiographies is not zero, even in some cases which the thyroid is very far from the radiation field the scattered radiations will collide with this critical organ. Therefore, for prevention of stochastic effect of radiation on thyroid, we suggest that the radiation protection of thyroid in all radiographic procedures is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermo luminescent dosimeter
  • Thyroid
  • Absorbed dose
  • Rando phantom