مقایسه رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه وهدف: ورود به دوران نوجوانی ، با تغییرات فیزیولوژیک در تمامی قسمت ‍ های بدن همراه بوده که این تغییرات ممکن است به عدم رضایت از بدن منجر شود. از آنجا که رضایت از شکل و اندازه بدن در نوجوانان ، یک عامل تعیین کننده در اعتماد به نفس و سلامتی روان به حساب می آید لذا این مطالعه با هدف مقایسه میزان رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان شهر اصفهان با تاکید بر جنسیت آنها انجام شده است.   مواد و روش ها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی با طرح تک ‍ گروهی و یک ‍ مرحله ای و تعداد کل نمونه ‍ ها 400نفر از نوجوانان دختر و پسر کلاس ‍ های دوم و سوم متوسطه بود که در سال تحصیلی 82-81 در دبیرستان ‍ های دولتی شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند. نمونه ‍ گیری به روش تصادفی خوشه ‍ ای انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگرساخته ، جمع ‍ آوری و با نرم افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد.   یافته ‌ ها : نیمی از واحدهای مورد مطالعه دختر و نیمی دیگر پسر بودند. میانگین امتیاز رضایت از تصویر ذهنی از بدن در پسران113/5 ± 215/22 و در دختران 560/5 ± 995/20 بود که این اختلاف از نظر آزمون تی مستقل ، معنی دار گزارش گردید( 023/0 = p ).   بحث و نتیجه گیری: در مجموع ، میزان رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان مورد پژوهش ، به ویژه دختران پائین بوده لذا لزوم توجه به نیاز های و مشکلات روحی و روانی در هر دو جنس را طلب می ‍ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of body image satisfaction in boy & girl teenagers of Isfahan high schools during year 20002-3

نویسندگان [English]

  • Z Habibpour
  • M Taebi
  • M Akbarbeglo
چکیده [English]

  Background and Objective : Entering the maturation period is accompanied with physiological change in all of body organs which may lead to dissatisfaction in this period. The satisfaction from figure and body size in adolescent is a key factor in mental health and self confidence in teenagers. This study was conducted to compare the body image satisfaction in boys and girl teenagers of Isfahan city high schools during year 20002-3.  Material and Methods : This descriptive co-relational one-group one step study performed on 400 female and male students of grade 5 and 6 of governmental secondary schools in Esfahan in school year 2002 to 2003. The subjects were selected by stratified random sampling. The data, collected by questionnaires, and were analyzed by descriptive inferential statistics using SPSS software.   Results: Our findings showed that there was a significant different between the body image satisfaction in both genders (22.215±5.113in boys and 20.995±5.56 in girls) (p=0/023).   Discussion: Although, dissatisfaction from body image is higher in girls than boys but in both genders, mean body image dissatisfaction was high. Therefore, It can probably concluded that teenage boys are also at risk the same as teenage girls. So more attention should be paid to these two groups of teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image Satisfaction
  • Adolescent
  • boys
  • Girl
  • Isfahan