تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی)

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: تولد یک نوزاد تغییرات ژرف وگسترده ای در خانواده ایجاد می ‌ کند. به عهده گرفتن نقش «پدر و مادری» از طرفی یک فرصت مناسب برای بلوغ و رشد فردی والدین و از طرف دیگر مرحله ‌ ای با تغییردر فعالیت ‌ های معمول است که با آسیب ‌ پذیری، ترس واضطراب همراه می ‌ باشد. از آنجا که سازگاری با دوران والدی یک رویداد خاص و همراه با چالش ‌ های مختلف می ‍ باشد این تحقیق به بررسی معنا و ماهیت تحول نقش مادران در این دوران پرداخته تا بتوان آنان را در مسیر پذیرش این نقش ‌ ها و سازش با آن یاری داد.   مواد و روش ‌ ها: این پژوهش کیفی و به روش پدیده شناسی است. داده ‌ ها ازطریق انجام مصاحبه عمیق با 15 زن که در دوران پس از زایمان به سر برده و از تاریخ 23/12/83 تا تاریخ 15/4/84 در بخش ‍ های پس از زایمان بیمارستان ‌ ها و یا مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان حضور داشته ‌ اند، به دست آمده است. نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف بوده و تا اشباع داده‌ها ادامه یافته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شده است.   یافته‌ها: با توجه به نتایج پژوهش، تلاش برای ایجاد تعادل بین نقش والدی(مراقبت از نوزاد و مشکلات شیردهی)، نقش فردی(مراقبت ازخود، دستیابی به خوداتکایی و اعتماد به نفس)، نقش همسری(وظایف همسرداری، صرف وقت برای با همسر بودن)، نقش خانوادگی(تعامل با سایر اعضای خانواده، انجام فعالیت‌های روزانه، تنظیم خانواده و...) ونقش اجتماعی(کار بیرون از منزل) و مسئولیت‌های حاصل از آنها از جمله چالش‌های مهم فکری مادران در این دوران است.   بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر عوامل مختلف از جمله سن والدین،کیفیت رابطه والدین، میزان تجربه قبلی با تربیت کودکان، سیستم‌های حمایتی والدین، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و... بر تغییر نقش مادری یا پدری وبا در نظر گرفتن پیچیده بودن تکامل وبلوغ خانواده، اهمیت نقش مراقبین بهداشتی در جهت آماده سازی مادران برای دوران والدی وقبول مسئولیت‌ها و نقش جدیدشان از جمله مباحثی است که توجه به آن برای متصدیان امر مراقبت ازمادران دردوران بارداری، بسیار ضروری به نظر می‌آید.   واژه های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mothers role transition: an important stress during postpartum period (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • M Mohseni
  • Z Saghafi
  • Sh Esmaeilzadeh
چکیده [English]

 Background and Objective : The infant delivery is one of the most attractive events that entail profound changes in family life such as alteration in functions and roles, and reorganization in relationships. Responsibility of parenting role both allows parents to develop and changes normal activities that is accompanied with stress. Adaptation to parent hood is associated with various challenges hence this research has tried to study the meaning and nature of mothers' role transition in this period.  Material and Methods: In this qualitative study with phenomenological method, the postpartum mothers were selected regarding purposive sampling in one of hospitals or health centers of Isfahan. Based on the reaching data saturation method the number of participant was 15. Data were gathered through in depth interview and analyzed by collizi method.  Results: Our results showed that mothers need to establish equilibrium between parenting role, individual role, spousal role, familial role and social role and this is an important mental challenge in this period for mothers.  Discussion: According to the various effective factors on parent' role transition such as parents age, quality of parents relationship, past experience, supporting systems, social & economical situation, etc… and with attention to complication of family developing, role of health care team to preparation mothers for their adaptation with new role is very important. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Mothers
  • Postpartum Period