مقایسه برخی عوامل موثر بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1377

نویسنده