میزان رضایت بیماران از تسکین درد پس از عمل جراحی در بیمارستان‌ علی‌ابن‌ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1390

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: درد حاد پس از عمل یک واکنش فیزیولوژیک پیچیده نسبت به آسیب بافتی، اتساع احشاء یا بیماری است و به عنوان یکی از شایع‌ترین مشکلات دوره بعد از عمل می‌تواند موجب کاهش کیفیت اعمال جراحی و کاهش رضایتمندی بیماران از نتایج اعمال جراحی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران از تسکین درد بعد از عمل جراحی به عنوان شاخصی از چگونگی خدمات ارائه شده به بیماران طراحی گردید.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 323 بیمار که طی 3 ماه برای انجام عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب(ع) رفسنجان مراجعه نمودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه­گیری سرشماری و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌­ سه قسمتی (ویژگی‌های دموگرافیک، شدت درد بعد از عمل از نظر بیمار و میزان رضایت از تسکین درد بعد از عمل) بود. شدت درد، 24 ساعت پس از عمل، بر اساس درجه‌بندی توصیفی و میزان رضایت بیمار از تسکین درد بعد از عمل، با استفاده از درجه‌بندی عددی سنجیده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.   یافته­ها: از مجموع بیماران مورد بررسی، 1/51درصد(165 نفر) را مردان و 9/49درصد (158 نفر) را زنان تشکیل ‌دادند. بیماران در1/56درصد از موارد، از تسکین درد پس از عمل جراحی رضایت کامل داشتند. 2/40درصد از آنها، شدت درد پس از عمل را شدید، خیلی شدید و غیرقابل تحمل گزارش نمودند. ارتباط بین شدت درد با جنسیت (000/0= p )، نوع عمل جراحی (003/0= p ) و دریافت مسکن (004/0= p ) معنی‌دار بود.   نتیجه‌گیری: دقت و توجه بیشتر تیم مراقبت‌های پس از جراحی در مورد ارزیابی شدت درد بعد از عمل، به ویژه در مورد اعمال جراحی بزرگ و بیماران زن به منظور افزایش میزان رضایتمندی بیماران حائز اهمیت است.   واژه‌های کلیدی: رضایت بیمار، پس از عمل جراحی، تسکین درد    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patient satisfaction from postoperative pain relief in Ali-Ebne-Abitaleb hospital in Rafsanjan – 2012

نویسندگان [English]

  • M Hadavi
  • Z Hosseinkhani
  • Z Saghafi
چکیده [English]

  Background and objectives: Acute postoperative pain is a complex physiological response to tissue injury, visceral distension or disease and as one of the most common problems in the postoperative period could reduce the quality of the surgery and patient satisfaction. The purpose of this study was to assess patients' satisfaction of postoperative pain relief and as an indicator of quality of health systems services, will be effective in their evaluations and future plans.   Materials and methods: In this descriptive-cross sectional study, 323 patients who referred to Ali-Ebne-Abitaleb hospital for surgery under general anesthesia were studied. The sampling method was carried out through census and the questionnaire consisted of three parts (demographic, patients' ideas about their post-operative pain and satisfaction from soothing the pain). Patients were studied 24 hours after surgery through Ache Rating System (ARS) and Numerical Rating System (NRS). For data analysis, SPSS software and descriptive statistic tests were employed.   Results : The cases studied were 165 (51.1%) males and 158 (49.9%) females. According to the results, 56.1% of patients were completely satisfied with their pain soothing after the surgery. Postoperative pain was severe, very severe and unbearable in 40.2% of patients. Significant difference was found among the patients' sex (p=0.000), type of surgery (p=0.003), administration of analgesic (p=0.004) and pain intensity.   Conclusion: More precision and care teams should focus on evaluating the severity of postoperative pain, especially in patients who have had major surgery and women to enhance patient satisfaction.   Key words: Patient satisfaction, Postoperative, Pain soothing  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient Satisfaction
  • postoperative
  • Pain soothing