مطالعه رضایتمندی زناشویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

    مقدمه: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منحصر به مکان و زمان خاصی نیست و کارکنان این حیطه باید از سلامت جسمی و روانی قابل‌قبولی برای ارائه بهترین خدمات برخوردار باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت زناشویی و تأثیر برخی عوامل بر آن، در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر امور سلامت جامعه بوده و با بیماران سروکار دارند، انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 386 نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ بود که سؤالات جمعیت شناختی نیز به این پرسشنامه اضافه گردید. به منظور ارائه و تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‌های آمار توصیفی، ضرایب همبستگی پیرسون، آزمون تی، آنالیز واریانس و رگرسیون استفاده شد.   یافته‌ها: 4/61 درصد از افراد، رضایتمندی زناشویی متوسط داشتند. روابط جنسی، حل تعارض و مسائل شخصیتی، کم‌ترین امتیاز را در رضایت‌مندی زناشویی زنان و روابط جنسی کم‌ترین امتیاز را در گروه مردان، به خود اختصاص داد. تنها ابعاد روابط جنسی و اوقات فراغت بین زنان و مردان تفاوت معناداری داشت. روابط زناشویی و مدیریت مالی، نقش پیش‌بینی کننده قوی در رضایت زناشویی داشتند.   نتیجه‌گیری : از آنجایی که دو مؤلفه روابط زناشویی و مدیریت مالی، نقش مهمی در میزان رضایتمندی زناشویی داشتند به نظر می­رسد که مشاوره­های تخصصی در خصوص بهبود روابط و همچنین تمهیداتی در مورد بهتر شدن وضعیت مالی و معیشتی این افراد در بالا بردن رضایتمندی زناشویی مؤثر باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Marital satisfaction in the employees of Rafsanjan University of medical sciences in 2011

نویسندگان [English]

  • P Agha Mohammad Hasani
  • MR Mokhtaree
  • R Vazirinejad
  • F Asadian
چکیده [English]

  Introduction: Providing health care is not limited to a particular time and place and Employees in the health system must have acceptable physical and mental health to provide the best services to the public. The aim of this study was evaluation of marital satisfaction in the employees of Rafsanjan University of Medical Sciences that were directly or indirectly involved in health care system . In addition, effects of some factors on marital satisfaction were evaluated.   Materials and method: In this cross-sectional study, 386 employees from Rafsanjan University of Medical Sciences were selected using stratified random sampling . ENRICH marital satisfaction questionnaire was used and Demographic features were added to it. Descriptive statistics, correlation coefficients, T-tests, ANOVA and regression was used for presentation and analysis of the data.   Results: Sixty one point four percent of the participants reported to be satisfied about marital satisfaction. Sexual relationship, conflict resolution and personality issues were among the most common components in marital satisfaction with the lowest scores in the group of women. Sexual relationship got the lowest score from the men. T tests revealed a significant difference between the men and women for sexual relationship and Pleasure activities. Marital communication and financial management were a strong predictor of marital satisfaction .   Conclusion : Considering the fact that the two components of marital relationship and financial management had an important role in marital satisfaction prediction, it seems that professional counseling about improving relations, and improving the financial situation to be effective in enhancing the marital satisfaction.   Keywords: Marital Satisfaction, Factors, Employees  

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • factors
  • Employees